Piątek 22 stycznia 2021
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

XXVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXVI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień  28 maja 2020 r. na godz. 10:30 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 8.  Przyjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze. 
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu".
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026.
 12. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu
  z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlicze na lata 2020-2022.
 16. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 17. Wolne wnioski.
 18. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zakończenie sesji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jedlicze w związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Jedlicze zapraszamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

 

 

Słownik: