Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Uwaga! 31 Maja mija termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jedlicze, że 31 maja 2020 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informujemy, że w związku ze stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, nie wprowadzono regulacji prawnych, które pozwalają na zwolnienie od obowiązku zapłacenia kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń w 2020 r.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. 

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, jednak wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30%  kwoty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Jeśli wygaszenie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorcy – opłatę za posiadanie zezwolenia pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o jego wygaszenie.

Gdy wygaszenie zezwolenia następuje z urzędu – opłatę za posiadanie zezwolenia nalicza się do dnia uprawomocnienia się decyzji o jego wygaszeniu.

Opłaty prosimy dokonywać na rachunek gminy:

Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

Słownik: