Poniedziałek 13 lipca 2020
imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty

XXVII Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XXVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlicze na lata 2020-2023.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie dodatkowych wyborów ławników na kadencję 2020 – 2023.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
11. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
16. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
17. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
18. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
22. Zakończenie sesji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jedlicze w związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Jedlicze zapraszam do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Piotr Woźniak

Treść informacji - PDF

Słownik: