Wtorek 1 grudnia 2020
imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

1. Cel konsultacji:

Poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057).

2. Przedmiot konsultacji:

Projekt Programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

3. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zgłaszanie uwag i opinii na formularzu konsultacyjnym „Formularz zgłaszania uwag i opinii”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Formularz konsultacyjny można pobrać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, oraz ze strony internetowej Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl.

W/w formularz należy dostarczyć poprzez wrzucenie do skrzynek znajdujących się na terenie urzędu, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, lub elektronicznie na adres e-mail: antosz@jedlicze.pl.

4. Termin konsultacji:

Od dnia 3 listopada 2020r. do 16 listopada 2020r. włącznie.

5. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Referat ds. Społecznych w Urzędzie Gminy w Jedliczu, tel. 13 44 847 39.

6. Załączniki do pobrania:

1. Projekt programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok - PDF

2. Formularz zgłaszania uwag i opinii - PDF, DOC

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Burmistrz Gminy Jedlicze  

Słownik: