Sobota 26 września 2020
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Środki pozyskane przez gminę - zrealizowane

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

        

W ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został zrealizowany Projekt pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jedlicze i Chlebna".

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 3.481.269,00 zł

Ponadto zrefundowane zostało część kosztów ogólnych związanych z nadzorem inwestorskim, nadzorem autorskim i dokumentacją techniczną na łączną wartość 249.730,00 zł.

Całkowita wysokość dofinansowania z UE ( 75 % kosztów kwalifikowanych ) - 1.697.559 zł.

 

 


"Świat jest naszym miejscem zabaw, podzielmy się nim"

   

"The Worlds ourplayground, let's shareour games"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" finansował projekt, który dotyczył zapomnianych tradycyjnych gier i zabaw dla dzieci z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Węgier i Polski. Prowadzono działania mające na celu zachęcenie dzieci do poznawania i propagowania tradycyjnych gier i zabaw, które rozwijają sprawność ruchową i intelektualną.

Projekt wdrażany był przez Szkołę Podstawową w Długiem.

Całkowita wartość projektu wynosiła 20 000 Euro w całości finansowana z Programu.

 


Akademia Orange dla bibliotek !Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu brała udział w programie Akademia Orange dla bibliotek. Na ten cel pozyskana została w ramach umowy zawartej 25 czerwca 2012 r. w Warszawie między Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu kwota dotacji w wysokości 1830,99 zł.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocje ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W ramach tego programu biblioteka wykorzystała dotację w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej oraz filiach.

W związku z przystąpieniem Biblioteki do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, korzystanie z Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu oraz jej Filiach w Jaszczwi i Żarnowcu było BEZPŁATNE !!!

 


https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTA0QX2HKvh0u77qUlAGx0t5Fo30m2iayzDj627c1z8cjgwkZRR

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi od 01.08.2012r do 28.02.2014r realizowało projekt pn.: "Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu Rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi" w ramach PO KL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne dla uczniów ZS w Jaszczwi. Zakres wsparcia objął blok zajęć interdyscyplinarnych (zajęcia z matematyki, języka angielskiego, informatyki, fizyki i chemii).

Wartość projektu: 246 767,00 zł (dofinansowanie: 217 735,95 zł)

 


ODNOWA I ROZWÓJ WSI

        

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi został zrealizowany projekt pn:

"Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszczew, oraz zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie".

Całkowita wartość projektu (wszystkich 3 zadań) wynosiła 374.259,52 zł.,

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej - 244.093,00 zł.

W ramach realizacji tego projektu zostało wykonane centralne ogrzewanie w Domu Ludowym w Żarnowcu, oświetlenie drogowe w Jaszczi (od Jedlicza w kierunku centrum Jaszczwi), oraz zagospodarowanie terenu stadionu w Dobieszynie (plac zabaw, koszykówka, boisko do siatkówki, altana, miejsce ogniskowe, alejki spacerowe, WC, monitoring terenu a wokół ozdobna roślinność)

 


 KANALIZACJA Jaszczew, Moderówka; WODOCIĄG Potok

"PODSTAWOWE USŁUGI ..."

                           

W 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" zostało zrealizowane zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew i Moderówka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Potok"

Projekt obejmował budowę kolektorów P, T w Jaszczwi, oraz odcinka wodociągu w Potoku w ramach etapu I, oraz kolektorów  B, C, D, rurociągu tłocznego i przepompowni w Moderówce w ramach etapu II, 

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.329.928,95 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wyniosła 1.420.687,00 zł stanowiąc 75 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 


TERMOMODERNIZACJA

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej II, działania 2.2-Infrastruktura energetyczna, w latach 2013-2014 został zrealizowany projekt pn. "Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu".

Całkowita wartość projektu wynosiła 2 985 463,74 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR wyniosła 1 147 037,83 zł.

Generalnym wykonawcą obydwu etapów była firma ELA z Jasła.

 • Etap I  - realizacja w 2013 roku: Kompleksowa termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku, oraz Domu Ludowego w Żarnowcu.
 • Etap II - realizacja w 2013-2014 roku: Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu (remont i adaptacja budynku po Policji dla GOPS)

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

        

W 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 3 Odnowa i Rozwój Wsi został zrealizowany projekt pn.:

"Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Piotrówce".

Po rozszerzeniu zakresu projektu całkowita wartość zadania wyniosła 339.892,94 zł.

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej - 117.174,00 zł.

W ramach realizacji projektu Dom Ludowy w Piotrówce a w szczególności jego wnetrze zyskało całkowicie nowe oblicze i nową funkcjonalność (gruntownie wyremontowana sala balowa, wykonana winda gastronomiczna, zaplecze kuchenne i sanitarne, wejście główne, garaż OSP, oraz odnowiona elewacja zewnetrzna).


Zagospodarowanie terenu wokół DL W Porębach

            

W 2014 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 został zrealizowany projekt pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Porębach".

W ramach zadania zostało naprawione ogrodzenie wokół Domu Ludowego, zamontono urządzenia placu zabaw dla dzieci, oraz ławeczki. Ponadto teren został obsadzony ozdobną roślinnością.

Całkowita wartość zadania wyniosła 18.500,00 zł

Dofinansowanie - 9.250,00 zł, co stanowi 50 % wartości zadania.


 

"MAŁE PROJEKTY"

                  

W ramach osi 4 LEADER wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, tzw. "MAŁE PROJEKTY" zostały zrealizowane 2 projekty pn.:

 1. Wydanie i promocja książki "Pochyl głowę który przechodzisz... Kapliczki i Krzyże Przydrożne Gminy Jedlicze".  - całkowity koszt operacji 28 825,80 zł, kwota dofinansowania 19 674,24 zł. Projekt zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

  Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego , a także tożsamości społeczności lokalnej poprzez wydanie książki "Pochyl głowę który przechodzisz... Kapliczki i Krzyże Przydrożne Gminy Jedlicze". Promocja książki w formie imprezy kulturalnej przyczyni się do zapoznania mieszkańców gminy oraz zainteresowanych osób/ turystów z zabytkami ikonograficznymi, sztuką ludową, a tym samym pozwoli na zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.
 2. Wydanie książki Zdzisława Łopatkiewicza "Marii Konopnickiej żarnowieckie lata" połączone z promocją książki (nakład 1000 egzemplarzy)  - całkowity koszt operacji 33 075,00 zł, kwota pomocy 22 596,76 zł. Projekt zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną

  Celem operacji jest  zachowanie tożsamości społeczności lokalnej oraz dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie książki Zdzisława Łopatkiewicza "Marii Konopnickiej żarnowieckie lata",  a także promocja książki w formie imprezy kulturalnej, która przyczyni się do zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców.

 

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT9ng-EJy4v2G8MgWnIC3zU2SBc3lfUiJvYcQQsnbBq8Nn0icDZVA

W 2014 roku w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" Gmina Jedlicze pozyskała fundusze na "Budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Piotrówce i przy Szkole Podstawowej w Długiem"

Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 112 106,00 zł brutto.

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniesie 50 %.


 

  ODNOWA I ROZWÓJ WSI

        

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 3 Odnowa i Rozwój Wsi w 2014 roku został zrealizowany projekt pn.:

"Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie oraz remont Domu Ludowego w Chlebnej".

Po rozszerzeniu zakresu projektu przy Domu Ludowym w Chlebnej całkowita wartość zadania wyniosła 232.579,54 zł.

Wartość robót przy Domu Ludowym w Chlebnej - 79.201,43 zł.

Wartość robót związanych z wykonaniem oświetlenia w Dobieszynie - 153.378,11 zł.

Całkowita wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu wyniosła - 116.311,00 zł.

 


 

POMPY I PILARKA DLA OSP Dobieszyn i Długie

  

Po otrzymaniu dotacji Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie dokonała zakupu pompy NIAGARA 1 i pilarki spalinowej TS800, natomiast OSP w Długiem zakupiło również pompę NIAGARA 1. Zakup został sfinansowany ze środków Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartośc zadania wyniosiła 14.235,20 zł.

Finansowanie:

 • Budżet Gminy Jedlicze          -         0,00 zł
 • Zarząd Główny Związku OSP -   4.000,00 zł
 • WFOŚiGW w Rzeszowie       - 10.235,20 zł

POMPA DLA OSP Jaszczew  

  

Po otrzymaniu dotacji Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszczwi dokonała zakupu pompy TOHATSU. Zakup został sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Jedlicze, środków Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartośc zadania wyniosiła 32.799,60,00 zł.

Finansowanie:

 • Budżet Gminy Jedlicze          -  7.799,60 zł
 • Zarząd Główny Związku OSP - 10.000,00 zł
 • WFOŚiGW w Rzeszowie       - 15.000,00 zł

Węże strażackie i wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych    

Po otrzymaniu dotacji zostały zakupione węże pożarnicze i wyposażenie osobiste strażaków jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze. Zakup został sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Jedlicze, środków Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartośc zadania wyniosi 23.662,80 zł.

Finansowanie:

 • udżet Gminy Jedlicze            -  1.867,80 zł
 • Zarząd Główny Związku OSP -  6.795,00 zł
 • WFOŚiGW w Rzeszowie       - 15.000,00 zł

"ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

                     

W ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w latach 2013-2014 został zrealizowany projekt pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Potoku".

Wykonawcą była firma KK BUD, która za całkowitą wartość 804 374,24 zł. całkowicie zmieniła obraz budynku. Budynek został niemal całkowicie przebudowany i wyposażony.

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 391 833,00 zł


 

        

Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi i punktu lekarskiego w Moderówce oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego SPG ZOZ w Jedliczu.

 

Cel projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Jaszczwi i punktu lekarskiego w Moderówce oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego SPG ZOZ w Jedliczu w latach 2010-2013.

Całkowita wartość projektu:1 542 812,47 zł;
Dofinansowanie 1.079.968,00 zł, 


"MAŁE PROJEKTY"

                  

W ramach osi 4 LEADER wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, tzw. "MAŁE PROJEKTY" został zrealizowany projekt pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jedlicze". Całkowita wartość zadania wyniosła 31.192,00 zł, kwota pomocy 16.895,66 zł.

Projekt obejmował zagospodarowanie działki rekreacyjnej przy ulicy Armii Krajowej w Jedliczu, polegający na zamontowaniu chodnika spacerowego, kilku elementów placu zabaw, ławek parkowych, tablicy informacyjnej o miejscach wartych odwiedzenia na terenie Gminy Jedlicze, oraz obsadzeniu działki roślinnością ozdobną.


PODKARPACKI PROGRAM ODNOWY WSI 2011-2016

 

         

W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił dofinansowania zadania pn. "Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Porębach". W wyniku realizacji zadania zostało wyremontowane pomieszczenie kuchni. W ramach pracy własnej mieszkańcy przygotowali pomieszczenie kuchni, czyli zdemontowali starą zabudowę, wyczyścili, poszpachlowali i wymalowali ściany. Zamontowane zostały nowe meble kuchenne, oraz zamontowane nowe zlewozmywaki i kuchnia gazowa.

Wartość zadania wyniosła 7 340,00 zł,

z czego dofinansowanie to kwota 3 670,00 zł czyli 50% wartości zadania


SAMOCHÓD POŻARNICZY DLA OSP DOBIESZYN

            

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie po otrzymaniu dofinansowania i dotacji dokonała zakupu lekkiego samochodu pożarniczego. Zakup został sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Jedlicze, środków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartośc zadania wyniosła  175 850,00 zł. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy BIBMOT BIK s.j. w Rzeszowie na samochód marki Renault Master.

Finansowanie:

 • Budżet Gminy Jedlicze  - 103 850 zł
 • Związek OSP RP           -   50 000 zł
 • WFOŚiGW w Rzeszowie - 22 000 zł

 


USUWANIE AZBESTU

    

W wyniku uzyskania wsparcia z Ministerstwa Gospodarki został opracowany "Gminny program usuwania azbestu" w Gminie Jedlicze.

Wartość całkowita opracowania 14.145,00

Otrzymane dofinansowanie 11.300,00 zł

 


https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT9ng-EJy4v2G8MgWnIC3zU2SBc3lfUiJvYcQQsnbBq8Nn0icDZVA

W ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" Gmina Jedlicze pozyskała fundusze na "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Moderówce"

Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

Wartości inwestycji wyniosła prawie 126.284,10 zł w

tym dotacja z MEN 63.142,05 zł (50 % dofinansowania)

 


PRZYCZEPKA DLA OSP w Żarnowcu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udzielił dotacji na zakup lekkiej przyczepki samochodowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu. Podstawowym celem zakupu przyczepki jest zapewnienie transportu sprzętu strażackiego, niezbędnego do prowadzenia działań pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych.

Całkowita wartość przyczepki wynosi 3 230,00 zł. Kwota dotacji wyniosła 2 261,00 zł (70 % wartości całkowitej).


KOTŁOWNIA W PIOTRÓWCE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udzielił dotacji na remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Piotrówce, polegający na wymianie nośnika ciepła na bardziej sprawne energetycznie, a wić zmniejszające zużycie energii i zmniejszające emisję CO2. Całkowita wartość inwestycji wniosła 62 000 zł a uzyskana kwota dofinansowania wynosi 13 050,00 zł.

 


POMPA PŁYWAJĄCA DLA OSP w CHLEBNEJ

     

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebnej została zakupiona pompa pływająca Honda Niagara 1.

Zakup został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, Biuro terenowe w Krośnie.

 • Wartość całkowita pompy - 4 990,00 zł
 • Dotacja z WFOŚiGW - 2 093,00 zł
 • Dotacja ze Związku OSP - 2 000,00 zł
 • Środki własne Gminy - 897,00 zł.

 

                            SCHETYNÓWKA

 Zadanie pn. "Remont drogi nr G114666R Potok - Ustrobna".

Projekt został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój tzw. "Schetynówki"

 • Całkowita wartość wyniosła - 694.390,02 zł
 • Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa - 347 195,00 zł - 50 %
 • Udział własny Gminy - 347 195,02 zł - 50 %

W wyniku realizacji zadania została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, zmodernizowane zostały pobocza, przydrożne rowy, zjazdy gospodarcze i przepusty, oraz została poszerzona nawierzchnia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu zostało zamontowane dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome, oraz zamontowanie progu zwalniającego


                  Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołówych           

Na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesy z 18 lutego 2013 roku na kwotę 90 000 zł zostało zrealizowane zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr G114670R w m. Potok w km. 0+440 - 0+700 dz. nr ewid. 832". W ramach zadania wyremontowane zostało 260 mb drogi - została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, wzmocniono i ułożono nowe pobocza. Całkowita wartość zadania wyniosła 113 145,24 zł. Dotacja wyniosła 90 000 zł a wkład własny Gminy Jedlicze tylko 23 145,24 zł. 


 

"MAŁE PROJEKTY"

                  

W ramach osi 4 LEADER wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, tzw. "MAŁE PROJEKTY" zostały zrealizowane następujące projekty:

 1. "WYKONANIE ZIELONEJ SALI FITNESS W JEDLICZU" - realizacja na terenie GOSIR w Jedliczu  - wartość projektu - 50 633,07 zł, kwota pomocy 24 950,00 zł

2. "WYKONANIE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W BUDYNKU GOSIR W JEDLICZU" - wartość projektu - 64 944,00 zł, kwota pomocy - 24 950,00 zł. Dla osób chcących poprawić sobie sprawność i tężyznę fizyczną, siłe i wytrzymałość zapraszamy do korzystania ze ścianki wspinaczkowej.

3. "BUDOWA BOISKA DO PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ W JEDLICZU"  - wartość projektu - 58 586,20 zł, kwota wsparcia - 24 950,00 zł. Lato, piasek, siatkówka. Aby to mieć razem nie trzeba wyjeżdżać daleko. Wystarczy kilka osób i już można grać w piłkę plażową i to na miejscu, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

Boisko do siatkówki plażowej i siłownia zewnętrzna w Jedliczu

4. Organizacja imprezy pod nazwą "JEDLICKIE TARGOWISKO" prezentującej lokalne tradycje związane z dniami targowymi oraz prezentującej walory zdrowotne ziół w kuchni, medycynie. Walory lokalnej kuchni, przetworów, oraz ekologicznych produktów i rękodzieła ludowego. - wartość projektu - 20 672,00 zł, kwota pomocy: 13 994,40 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.

5. Projekt pn. "Na ścieżce XIX-wiecznej przyrody". Całkowita wartość projektu wynosi 31.766,00 zł, wnioskowana kwota pomocy 23.904,00 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

Celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Szkoły Ludowej w Żarnowcu poprzez zainstalowanie ławek, koszy i pergoli oraz wykonanie nasadzeń wieloletniej, tradycyjnej roślinności.

 


 

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Gmina Jedlicze zakończyła realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze”. Całkowita wartość projektu wyniosła 280 835,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 279 355,00 zł .

Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 roku i miał na celu dostosowane szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze do realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dofinansowanie zostało przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane na zajęciach dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III.

Projekt był projektem systemowym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


ASYSTENT RODZINY 2012

Ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej został zrealizowany projekt "Asystent rodziny 2012"

Całkowita wartośc projektu wyniosła 17.242,56 zł w całości sfinansowany z budżetu projektu.


 

        ODNOWA I ROZWÓJ WSI

        

W grudniu 2012 roku zostały oddane do użytku wyremontowane Domy Ludowe w Porębach i Podniebylu. Inwestycja zostałą zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju odpowiadające działaniuOdnowa i Rozwój Wsi.

W wyniku remontu obydwa obiekty nabrały blasku - tak na zewnątrz, jak i wewnatrz. Wyremontowano i przebudowano dachy i elewacje, natomiast wewnatrz zostały wyremontowane instalacje, łazienki, posadzki i ściany, zakupione zostało nowe wyposażenie. W tej chwili w komfortowych warunkach mieszkańcy mogą spędzać czas i organizować różnego rodzaju imprezy i spotkania.

Całkowita wartość projektu wyniosła 442 754,15 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej - 272 068,00 zł.

 


 

                  BEZPIECZNE BOISKA PODKARPACIA

       

Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Dobieszynie"

W ramach programu BEZPIECZNE BOISKA PODKARPACIA został przebudowany stadion w Dobieszynie. Zakupiono nowe bramki, zamontowano piłkochwyty. Powstała nowa infrastruktura towarzysząca: trybuny na ponad 200 miejsc, barierki ochronne i chodniki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 129 615,80 zł.Pozyskana kwota dofinansowania z budżetu województwa wynosi 20 000 zł.Reszta pochodziła ze środków własnych Gminy Jedlicze. Obiekt został oddany do użytku w listopadzie 2012 roku.


 Podkarpacki Program Odnowy Wsi 2011-2016

        

W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił dofinansowania zadania pn. "Remont oraz wyposażenie pomieszczeń Domu Ludowego w Piotrówce". W wyniku realizacji zadania zostało wyremontowane pomieszczenie kuchni i korytarz. Zamontowano nowe okno, wymieniono instalację elektryczną, instalację wod-kan., ułożono płytki i pomalowano ściany. Zakupione zostało nowe wyposażenie: mele kuchenne, meble chromoniklowe, szafa chłodnicza.

Wartość zadania wyniosła 21 944,33 zł, z czego dofinansowanie

to kwota 10 000 zł.

Najistotniejszy jest fakt dużego zaangażowania mieszkańców Sołectwa Piotrówka przy realizacji projektu, gdyż większość prac remontowych została właśnie przez nich zrealizowana.


 POWODZIÓWKA

                  Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołówych           

Na podstawie otrzymanej od Ministra Spraw Wewnętrznych promesy z 15 lutego 2012 roku na kwotę 420 000 zł zostały wyremontowane 3 drogi:

 1. "Remont drogi gminnej "We wsi" w kierunku Domu Ludowego w miejscowości Potok nr ewid. działki 872 oraz 874 w km 0+000 do 0+300"
 2. "Remont drogi gminnej w kierunku P. Kikulskich w miejscowości Dobieszyn nr ewid. działki 664 w km 0+000 do 0+650"
 3. "Odbudowa drogi gminnej w Potoku w kierunku P. Sławińskiego nr ewid. działki 1235 w km 0+000 do 0+300"

Remont powyższych dróg został w 100% zrealizowany ze środków Budżetu Państwa, ponieważ zniszczenia powstałe na terenie Gminy Jedlicze w 2010 roku objete zostały rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 roku.


PSIM dla Dyrektorów

Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został zrealizowany projekt pn. "Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne" PSIM dla Dyrektorów

Całkowita wartość projektu wyniosła 3.975,00 zł

Dofinansowane z EFS wyniosło 3.378,70

 


 ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

W wyniku otrzymanego dofinansowania dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw przy szkołach w Podniebylu, Długiem, Jedliczu, Potoku, Jaszczwi, Piotrówce i Moderówce.

Całkowita wartość projektu wyniosła 47.979,14 zł.


 KONSERWATOR ZABYTKÓW

     

Na koniec października 2012 roku zostały zakończone prace konserwatorskie przy wystroju i wyposażeniu kaplicy cmentarnej w Jedliczu - polichromii, mensie ołtarzowej, krucyfiksie. Prace wykonane zostały przez konserwatora dzieł sztuki pana Sąsiadek Roberta z Myślenic.

Całkowita wartość prac wyniosła 66 312,00 zł. Prace zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym otrzymanym od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w kwocie 27 294,02 zł.


             SCHETYNÓWKA

                 

 Zadanie pn. "Remont ciągu dróg gminnych w Jedliczu - ul. Betleja, ul. Grabiny, ul. Podlas".

Projekt został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój tzw. "Schetynówki"

 • Całkowita wartość po przetargu - 786 294,78 zł
 • Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa - 235 888,00 zł - 30 %
 • Udział własny Gminy - 550 406,78 zł - 70 %

W wyniku realizacji zadania została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, zmodernizowane zostały pobocza, przydrożne rowy, zjazdy gospodarcze i przepusty, oraz została poszerzona nawierzchnia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu zostało zamontowane dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome, oraz zamontowanie progu zwalniającego.


                   WFOŚiG

                   

Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem w wyniku otrzymania dofinansowania i dotacji dokonała zakupu lekkiego samochodu pożarniczego marki Ford Transit. Zakup został sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Jedlicze, środków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartośc zadania - 173 600,00 zł.

Finansowanie:

 • Budżet Gminy Jedlicze  - 100 000 zł
 • Związek OSP RP           -   50 000 zł
 • WFOŚiGW w Rzeszowie - 23 500 zł
 • Środki własne OSP         -      100 zł

Aktualnie OSP w Długiem dysponuje nowoczesnym i odpowiednio wyposażonym pojazdem przystosowanym do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zastąpił mocno wyeksploatowany pojazd marki Żuk z 1974 roku.

 


https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT9ng-EJy4v2G8MgWnIC3zU2SBc3lfUiJvYcQQsnbBq8Nn0icDZVA

W ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" Gmina Jedlicze pozyskała fundusze na budowę placów zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu, Zespole Szkół - Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaszczwi, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żarnowcu. Realizacja programu miała miejsce w 2011r. Natomiast w 2012r powstanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie.

Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

Wartości inwestycji w poszczególnych miejscowościach:

 • Jedlicze – 216 974,89
 • Żarnowiec – 121 631,79
 • Jaszczew – 119 717,12
 • Dobieszyn – 103 227,75

Razem wartość wszystkich placów – 613.651,60 zł

Dofinansowanie z MEN wynosi 295.027,95 zł


  

Widowisko obrzędowe Wesele u sołtysa

"MAŁE PROJEKTY"

                 

4 września 2011 w Domu Ludowym w Długiem odbyło się Widowisko obrzędowe "Wesele u sołtysa".  Spotkanie prezentowało tradycje związane z uroczystościami weselnymi począwszy od „Zmówin” przez tradycyjne tańce, przyśpiewki, wiejskie jadło, zabawę weselną po „oczepiny.

Widowisko Obrzędowe „Wesele u sołtysa” zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

W ramach dofinansowania zakupiono m.in. nowe stroje dla Kapeli Ludowej Kamfinioki i Grupy Obrzędowej „Dłużanki”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 16.857,69 zł

Uzyskane dofinansowanie 9.990,00 zł


 

IZBA REGIONALNA

W ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju został zrealizowany projekt pn. "Organizacja Izby Regionalnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu filia w Jaszczwi". 

Całkowita wartość projektu wynosi 5.642,50 zł

Kwota dofinansowania z UE wynosi 3.204,83 zł.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.biblioteka.jedlicze.pl/index.php?cat=izba_reg

 


                      REKULTYWACJA WYSYPISKA W JASZCZWI

 

"Prace rekultywacyjne dla zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jaszczew, Gmina Jedlicze, powiat Krośnieński".

Cel projektu: Prace rekultywacyjne dla zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jaszczew, Gmina Jedlicze, powiat Krośnieński.

Wartość projektu: 1 102 169,00 zł; 
dofinansowanie: 936 843,00 zł.


        CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEDLICZE

     

                          PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


1. Projekt systemowy pn. "Czas na aktywność w gminie Jedlicze" na lata 2008-2013 r. realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W ramach aktywnej integracji, uczestnicy projektu (osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo z terenu gminy Jedlicze i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej) są objęci aktywizacją edukacyjną poprzez skierowanie i sfinansowanie zajęć celem zdobycia nowych umiejętności zawodowych (kursy) i aktywizacją społeczną poprzez odbycie warsztatów doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych.


Koszt projektu od początku realizacji: 937.136,69  zł 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:   830.003,78 zł
 


BEZPIECZNE BOISKA PODKARPACIA
 

"Modernizacja boiska sportowego położonego w miejscowości Potok"

Projekt realizowany w ramach programu BEZPIECZNE BOISKA PODKARPACIA

 • Całkowita wartość projektu - 111 269,71 zł
 • Kwota dofinansowania z budżetu Wojew. Podkarpackiego - 20 000 zł
 • Wkład własny - 91 269,71 zł.

Zakończenie prac i rozliczenie projektu nastąpiło 15 grudnia 2011 rok.  W zakresie wykonanych prac dokonano odwodnienia powierzchni murawy, zamontowano piłkochwyty za bramkami, zamontowano 2 rzędy siedzeń dla kibiców, oraz zakupiono 2 boksy dla zawodników. Wiosną 2012 roku zostanie zasiana trawa i stadion w Potoku zyska nowe oblicze.

 


„AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK"

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 brała udział w programie „AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK” realizowanym przez Fundację Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Gminna Biblioteka otrzymała łączną dotację w wysokości 27.000 PLN z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece Głównej oraz Filiach w Jaszczwi i Żarnowcu, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.
Otrzymana dotacja pozwoliła na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w w/w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara. Mieszkańcy Gminy Jedlicze mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci w godzinach otwarcia Bibliotek.

Finansowanie projektu:

Biblioteka Narodowa - 13.520,88

Orange - 13.479,12 zł


                                             

                ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W JASZCZWI

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczwi została zakupiona pompa szlamowa Honda WT 30X.

Zakup został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, Biuro terenowe w Krośnie.

 • Wartość całkowita pompy - 6 700,00 zł
 • Dotacja z WFOŚiGW - 3 350,00 zł
 • Dotacja ze Związku OSP - 2 300,00 zł
 • Środki własne Gminy - 1 050,00 zł.

 


                                        

                        USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na podstawie Promes udzielonych Gminie Jedlicze przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych występujących na terenie gminy w latach 2009 i 2010 wyremontowano następujące drogi:

1. Remont dróg na terenie Gminy Jedlicze:drogi gminnej w Dobieszynie-droga do Potoka, drogi gminnej w Moderówce-droga na Cygana, drogi gminnej w Piotrówce-droga przy szkole podstawowej, drogi gminnej w Piotrówce-droga w kierunku O. Gierlickiego

 • Całkowita wartość zadania - 634 307,68 zł
 • Kwota dotacji MSWiA - 507 300,00 zł
 • Udział własny Gminy  - 127 007,68

2. Remont drogi gminnej - ul. Naftowej w Jedliczu

 • Całkowita wartość zadania - 42 088,00 zł
 • Kwota dotacji MSWiA - 42 088,00 zł
 • Udział własny Gminy - 0,00 zł.

3. Remont drogi gminnej w Potoku - droga od posesji P. Węgrzynek do wylotu na drogę krajową

    w km 0+680 - 0+980

 • Całkowita wartość zadania - 150 048,32 zł
 • Kwota dotacji MSWiA - 100 611,00 zł
 • Udział własny Gminy - 49 437,32 zł

4. Remont drogi gminnej w Potoku - droga od posesji P. Węgrzynek do wylotu na drogę krajową 

   w km 0+200 do 0+680.

 • Całkowita wartość zadania - 262 821,48 zł
 • Kwota dotacji MSWiA - 260 000,00 zł
 • Udział własny Gminy - 2 821,48 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyremontowano w 2011 roku drogi gminne na łączną wartość 1 089 265,48 zł.


 WODOCIĄG I KANALIZACJA

            

"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POTOK I JEDLICZE WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŻARNOWCU" 

 • Całkowita wartość projektu - 671 410,33 zł
 • Kwota wsparcia z EFRROW - 279 009,00 zł
 • Wkład własny - 392 401,33

Projekt zrealizowany w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Kontrola projektu miała miejsce 15 lipca 2011 roku.


MAŁY PROJEKT

 

Organizacja uroczystości 100-lecia śmierci Marii Konopnickiej połączona z obchodami 50-lecia szkoły i nadaniem sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Zadanie zrealizowane we wrześniu 2010 r.

Projekt złożony do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, "Małe projekty"

Wartość projektu: 13 212,58 zł; Wnioskowana kwota dofinansowania-refundacji: 8 254,34 zł


"STARA SZKOŁA " w Żarnowcu

Projekt pn. „Remont budynku "Starej szkoły" w Żarnowcu polegający na jego rewaloryzacji i adaptacji" został zrealizowany w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013; Oś VI. Turystyka i kultura


Cel projektu: Celem projektu jest dostosowanie budynku "Starej szkoły" w Żarnowcu do pełnienia funkcji ekspozycyjnej dla potrzeb edukacyjnych oraz wystawienniczych poprzez odtworzenie budynku szkoły wiejskiej z XIX. Zostanie on także wyposażony w sprzęt multimedialny pozwalający w przystępny dla odwiedzających sposób zapoznać się z twórczością i biografią Marii Konopnickiej.


Wartość projektu: 1 225 622,27 zł, 
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 520.312,00 zł


PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIE DROGĄ DO WIEDZY

Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w latach 2009-2011 przez Zespół Szkół w Jedliczu został zrealizowany projekt pn. "Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy"

Całkowita wartość projektu wyniosła 8.000,00 zł w całości sfinansowana z EFS


 SEGREGACJA ODPADÓW

       

Przebudowa istniejącego budynku na punkt segregacji odpadów miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze

Wartość całkowita projektu - 1.111.397,07 zł
Wydatki kwalifikowane – 910.858,25 zł
kwota dofinansowania – 774.229,51 zł
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”, działanie 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”
 


 

TERMOMODERNIZACJA

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 działania 2.2 Termomodernizacja został zrealizowane docieplenie budynków oświatowych w Gminie Jedlicze.

Całkowita wartość projektu wyniosła 663.205,33 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 421.927,28 zł.


POWODZIÓWKI

Inwestycje zrealizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, ze środków własnych i z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Remont dróg gminnych w m. Potok nr ew. 535, nr ew. 515 w kierunku „Wulkan Center”, droga gminna nr 114688R nr ew. 923 i 639, oraz w m. Jedlicze ul. Naftowa nr drogi 114662R, nr ew. 230/1 w kierunku kopalni.
 
Zadanie obejmowało ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, na podbudowie. Wartość projektu w całości sfinansowane ze środków MSWiA
 
 
Remont ul. Naftowej w Jedliczu – Centrum i Jedliczu – Męcince
 
Zadanie obejmowało ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, na podbudowie oraz wykonanie poboczy Wartość projektu: 192667,28 zł - w 80% sfinansowane ze środków MSWiA
Termin realizacji: październik 2010
 
 
Remont drogi gminnej nr 114657 Jaszczew-Bajdy (kier. Pasze) w miejscowości  Jaszczew od 0 do 1+600 i od 1+950 do 2+200 km”
 
Zadanie obejmowało ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, na wykonanej wcześniej podbudowie. Wartość projektu: 369.899,12 zł – w tym dofinansowanie ze środków MSWiA: 242.004 zł
Termin realizacji: wrzesień-październik 2010
 
 
Remont drogi gminnej nr 114657 Jaszczew-Bajdy (kier. Pasze) w miejscowości  Jaszczew od 0 do 0+685 km oraz od 1+950 do 2+200 km”
 
Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z tłucznia. Wartość projektu: 142.326,53 zł – 
w tym dofinansowanie ze środków MSWiA: 86.700 zł
Termin realizacji: lipiec-sierpień 2010
 
 
Remont drogi gminnej nr 114657 Jaszczew-Bajdy (kier. Pasze) w miejscowości  Jaszczew od 0+685 do 1+600 km”
 
Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z tłucznia. Wartość projektu: 168.769,63 zł –  w tym dofinansowanie ze środków MSWiA: 113.300,00 zł
Termin realizacji: maj - lipiec 2010

 


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO

    

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki lata realizacji 2005 - 2010.
Zakres rzeczowy:

 • budowa kanalizacji w miejscowości Jaszczew i Moderówka - 23,6 km,
 • 10 przepompowni ścieków, budowa kolektora tłocznego Moderówka - Męcinka wraz z przepompownią (2,1 km),
 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec - 8,2 km, 2 przepompownie
   

Koszt przedsięwzięcia: 10.367.718.27 zł
Wartość pomocy: 7.579.101.62 zł  

 


 

Projekt pn. „Remont budynku Domu Ludowego w Moderówce i Długiem”.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

 

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości i warunków zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych w miejscowościach objętych projektem poprzez generalny remont Domu Ludowego w Moderówce oraz wymianę pokrycia dachowego Domu Ludowego w Długiem. 

Obecnie został zakończony pierwszy etap prac – remont dachu w domu ludowym w Długiem. Prace będą kontynuowane (II etap-Remont Domu Ludowego w Moderówce) od nowego roku.

Wartość projektu: 560.988,35 zł, 
w tym, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 289.656 zł
  


               

                                    

Projekt pn. "Aktywna szkoła - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Potoku" realizowany przez Zespół Szkół w Potoku

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wsparciem objętych jest 60 uczniów z terenu Potoka uczęszczających do Zespołu Szkół w Potoku, a w szczególności dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z informatyki, Akademii Szachów, języka angielskiego, teatru uczniowskiego "Promyczek" i dziennikarstwa. Informacje o projekcie znajdują się na stronie:

www.aktywnypotok.xt.pl

Okres realizacji: 15.09.2008r. do 19.06.2009r.

Koszt projektu: 144.015,18zł (100% dofinansowania)

  

 


     

                         

Projekt pn. "Remont ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947 R w Jedliczu do drogi krajowej nr 28 w Moderówce"
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011

Projekt zrealizowany został w ramach pierwszej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, tzw. „Schetynówki”. Prace zostały zakończone końcem listopada.
W ramach projektu wyremontowano drogi na odcinku o długości niemal 5 km biegnącego od drogi powiatowej nr 1947 R w Jedliczu do drogi krajowej nr 28 w Moderówce. Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa ruchu i jakości układu drogowego.

Okres realizacji: 01.08.2009 r. do 30.11.2009 r. 
Wartość projektu: 1.466.200,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu: 733.100,00 zł 
 


EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME Action 1 - Active Citizens for Europe, Measure 1.1 Town Twinning citizens' meetings
  

           

       

Celem projektu była organizacja spotkania miast partnerskich Jedlicze - Mallerdorf - Pfaffenberg.

Wartość projektu: 2646,27 EUR

Termin realizacji: 10-12 maja 2008 r.


                         

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt pn. "Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego"
realizowany w ramach II komponentu programu
"Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" (2007-2008).
Zakres rzeczowy:
 • cykl edukacyjno-szkoleniowy osób uczestniczących w projekcie,
 • zakup materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego potrzebnych dla programu,
 • remont mieszkania socjalnego.

Koszt przedsięwzięcia: 85.085,34 zł
Wartość pomocy: 60.000,00 zł


 
                        MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI


Projekt pn. 
"Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu"
realizowany w ramach programu "BLISKO BOISKO" (2007-2008).

Koszt przedsięwzięcia: 607.518,37 zł
Wartość pomocy: 300.000,00 zł

 
 
 

 

                

SAPARD:
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu wraz z częścią przyległych zabudowań w m. Długie, Chlebna oraz ulic Głowackiego i Obrońców Wolności w Jedliczu - etap I, II, III - 2003r.
  Koszt przedsięwzięcia: 1.135.607,07 zł
  Wartość pomocy: 449.442,83 zł
   
 2. Modernizacja drogi gminnej Żarnowiec-Długie - 2003r.
  Koszt przedsięwzięcia: 504.792,25 zł
  Wartość pomocy: 199.917,72 zł
   
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu wraz z częścią przyległych zabudowań w m. Długie, Chlebna oraz ulic Głowackiego i Obrońców Wolności w Jedliczu - etap IV - 2004r.
  Koszt przedsięwzięcia: 372.505,11 zł
  Wartość pomocy: 152.002,38 zł
   
 4. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Potok - Dobieszyn - etap I - 2004r.
  Koszt przedsięwzięcia: 432.811,16 zł
  Wartość pomocy: 150.604,21 zł

 

 

PHARE INRED:


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Potok 1996 - 2002r.
Koszt przedsięwzięcia: 3.167.812,00 zł 
Wartość pomocy: 209.971 zł - PHARE INRED
100.000,00 zł - Polsko-Szwajcarski Komitet Środków Złotowych
 


 

PHARE - Odbudowa 2001

Remont drogi gminnej Dobieszyn - Żarnowiec przez kładkę na rzece Jasiołka -2003 r.
Koszt przedsięwzięcia: 153.008,86 zł
Wartość pomocy: 140.108,86 zł

 


BANK ŚWIATOWY - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich


Przebudowa drogi gminnej Podniebyle - Piotrówka - 2001-2003r.
Koszt przedsięwzięcia: 410.778,90 zł
Wartość pomocy: 160.202,00 zł
 

 

ZPORR

 
 1. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedlicze - 2005/2006
  Koszt przedsięwzięcia: 5.278.204,96 zł 
  Wartość pomocy: 3.465.242,16 zł   
    

 


 

   

        Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Jedliczu - 2006/2007
        Koszt przedsięwzięcia: 1.022.019,68 zł
        Wartość pomocy: 521.581,55 zł (ZPORR)
        69.544,21 zł (budżet państwa)

 


 


    

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Żarnowiec - etap V - 2005/2006
  Koszt przedsięwzięcia: 389.152,64 zł
  Wartość pomocy: 140.551,75 zł (ZPORR)

 

  

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004-2006"

"Remont Domu Ludowego w Dobieszynie"


Koszt przedsięwzięcia: 292.434,60 zł. Wartość pomocy: 113.090,00 zł