Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej mieści się w pokoju nr 24.
 
Wioletta Schneider
Telefon: (013) 44-847-17
 
Do kompetencji Biura Rady należy:
 1. obsługa kancelaryjna i organizacyjno – techniczna Rady,
 2. organizacyjno – techniczne przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 3. przygotowywanie i terminowe wysyłanie materiałów i zawiadomień na sesje Rady i posiedzenia Komisji,
 4. terminowe przekazywanie do wiadomości publicznej obwieszczeń o sesji Rady,
 5. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 6. prowadzenie ewidencji uchwał Rady, przekazywanie ich do realizacji i czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 7. prowadzenie ewidencji zgłaszanych na sesjach wniosków i interpelacji radnych, przekazywanie ich do realizacji oraz nadzorowanie terminowości ich załatwienia,
 8. przekazywanie uchwał Rady do legalizacji oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
 9. przekazywanie do realizacji uchwał Rady komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym,
 10. udostępnianie do wglądu ( zapoznania się ) mieszkańcom gminy protokołów z posiedzeń organów gminy,
 11. prowadzenie rejestru przepisów gminnych,
 12. przygotowywanie od strony kancelaryjno-biurowej zebrań wiejskich,
 13. wykonywanie prac związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
 14. wprowadzanie uchwał do programu elektronicznego,
 15. współpraca z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych,
 16. zakup i gospodarowanie środkami czystości na potrzeby  Domów Ludowych,
 17.  dokonywanie i rozliczanie zakupów związanych z porządkami i remontami w Domach Ludowych.