Poniedziałek 27 stycznia 2020
imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Referat Inwestycji i Rozwoju

Referat Inwestycji i Rozwoju mieści się w pokoju nr 19.
 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Adam Niepewny - pokój nr 19
Telefon: (013) 44-847-15
 
Fundusze pomocowe, Inwestycje
Adam Niepewny 
Telefon: (013) 44-847-15
 
Infrastruktura drogowa, Oświetlenie uliczne
Sebastian Półchłopek
Telefon: (013) 44-847-15
 
Rafał Gomułka
Telefon: (013) 44-847-15
 
Remonty
Roman Górka
Telefon: (013) 44-847-36
 
Sieć wodociągowa, Kanalizacja sanitarna
Jacek Stasik
Telefon: (013) 44-847-36
 
 
Do kompetencji Referatu Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności:
 
1) przygotowywanie procesu inwestycyjnego budowy ( robót budowlanych) dla inwestycji liniowych oraz gminnych obiektów kubaturowych,
2) opracowanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji,
3) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie inwestycji i remontów,
4) zlecanie opracowań dokumentacji technicznej oraz wykonawstwa robót budowlano–montażowych,
5) opracowywanie informacji Burmistrzowi na temat przebiegu inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym,
6) opracowywanie okresowych analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
7) prowadzenie inwestycji, nadzór i kontrola wykonania inwestycji oraz ich odbiór,
8) rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem w użytkowanie i na majątek,
9) dokonywanie okresowych przeglądów obiektów znajdujących się w zarządzie Urzędu Gminy wraz z prowadzeniem książek obiektów budowlanych,
10) przygotowywanie kwartalnych informacji dot. funkcjonowania oczyszczalni ścieków, spełnienia wymogów pozwolenia wodno-prawnego oraz przebiegu prac remontowych i inwestycyjnych,
11) przygotowywanie koncepcji i kierunków działań w zakresie gospodarki ściekowej gminy,
12) ewidencja sieci kanalizacji burzowej,
13) prowadzenie ewidencji sieci wodociągowych, hydrofornii, sieci kanalizacyjnych, przepompowni itp.,
14) opracowanie informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy,
15) współpraca przy opracowaniu propozycji zadań do projektu budżetu gminy,
16)  współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektów zabytkowych wpisanych do Państwowego Rejestru Dóbr Kultury,
17)  prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy,
18) prowadzenie rejestrów graficznych i opisowych w zakresie prowadzonych spraw,
19) prowadzenie spraw dot. planowania, budowy i modernizacji dróg gminnych,
20) prowadzenie spraw dot. remontów dróg, placów i mostów w zakresie wymagającym pozwolenia na budowę i procedury przetargowej,
21) opracowywanie wieloletnich programów i planów budowy oraz modernizacji dróg gminnych i mostów,
22) prowadzenie spraw związanych z kwalifikowaniem kategorii dróg,
23) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i wewnętrznych,
24) prowadzenie spraw zarządu ulic, dróg, placów, parkingów i mostów,
25) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami publicznymi zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
26) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych i wewnętrznych,
27) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym i aktualności znaków drogowych na terenie gminy,
28) budowa i utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym wiat przystankowych,
29) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych, obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
30) udział w czynnościach związanych z ustalaniem odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne,
31) uczestnictwo w czynnościach na gruncie prowadzonych przez uprawnionych geodetów,
32) prowadzenie spraw dot. zimowego utrzymania dróg gminnych,
33) prowadzenie spraw dot. koszenia poboczy oraz utrzymania w należytym stanie rowów przydrożnych,
34) współpraca z zarządami dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
35) wydawanie zezwoleń przewoźnikom,
36) przygotowanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia ulicznego,
37) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi przy modernizacji sieci lub instalacji energetycznych na terenie gminy,
38) współpraca z Referatem Organizacyjnym w zakresie realizacji zadań przez pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
39) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów szczególnych związanych z zadaniami Referatu.