Poniedziałek 27 stycznia 2020
imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Referat  Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości mieści się w pokojach nr 21 i 23.

pokój nr 21

Kierownik Mateusz Polański

Ewelina Ożga

Tomasz Wojdyła

Tel.: (013) 44 847 11

pokój nr 23

Anna Brekiesz

Tel.: 13 44 847 33

Do zadań Referatu ds. Społecznych  należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu komunalnego (m.in. gruntów, budynków) zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
2) sukcesywne ujawnianie, zlecanie inwentaryzacji oraz szacowanie mienia komunalnego,
3) przekazywanie składników mienia komunalnego w trybie aportu, dzierżawy, najmu, użyczenia itp. na rzecz JPGKiM sp. z o.o. oraz jednostek organizacyjnych gminy i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu,
4) sporządzanie sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego oraz weryfikacja danych z Referatem Księgowości Budżetowej,
5) opracowywanie strategii budownictwa mieszkaniowego,
6) prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych i socjalnych,
7) weryfikacja wniosków o przydział mieszkania socjalnego i lokalu mieszkalnego zgodnie z trybem określonym w Uchwale Rady Miejskiej w Jedliczu i przekazywanie do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej,
8) zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych,
9) zarządzanie zasobami użytkowymi, mieszkaniowymi i socjalnymi z uwzględnieniem należytego utrzymania stanu technicznego zasobu,
10) opracowywanie planów remontów bieżących i kapitalnych budynków komunalnych oraz nadzór nad ich realizacją,
11) prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych, opracowywanie i realizacja listy przydziału,
12) prowadzenie spraw dotyczących przydziału lokali zamiennych,
13) realizacja wyroków eksmisyjnych i prowadzenie spraw związanych z odzyskaniem lokali,
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków eksmisyjnych z zasobów mieszkaniowych, które nie są własnością gminy,
15) legalizacja praw nabytych do mieszkania,
16) prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych,
17) przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,
18) prowadzenie spraw dotyczących wydzierżawiania nieruchomości oraz rozporządzania nimi w innej formie przewidzianej prawem,
19) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
20) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
21) składanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w zakresie urządzania ksiąg wieczystych oraz aktualizacji wpisów dotyczących nieruchomości komunalnych,
22) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i gospodarką gruntami,
23) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości gruntów poprzez:
a) komunalizację mienia,
b) nabywanie nieruchomości w obrocie cywilnym,
c) nabywanie gruntów przez zasiedzenie i spadki,
24) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości,
25)  prowadzenie spraw związanych:
a)  z naliczaniem opłat adiacenckich,
b)  scalaniem i podziałem nieruchomości,
c)  z dokumentacją akt własności ziemi,
d)  z naliczaniem opłat planistycznych
26)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów nieruchomościom, placów i ulic,

27)  sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego,

28) prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, a w szczególności:
29) dokonywanie analiz aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,
30) prowadzenie trybu formalno – prawnego opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlicze, zwanego dalej „Studium”,
31) przygotowanie założeń do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany „Studium”, wraz z analizami z zakresu kształtowania ładu przestrzennego gminy,
32) sprawy lokalizacji inwestycji i nadzoru urbanistyczno – architektonicznego,
33) wydawanie decyzji administracyjnych:
a) warunkach zabudowy,
b) lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) dotyczących zmiany sposobu użytkowania nieruchomości,
34) wydawanie postanowień ustalających warunki podziału nieruchomości,
35) wydawanie zaświadczeń urbanistycznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność,
36) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z obowiązujących planów, zagospodarowania przestrzennego,
37) współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy czy lokalizacji inwestycji celu publicznego,

38) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów,
39) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
40) prowadzenie i kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy oraz współudział w tworzeniu polityki przestrzennej regionu,
41) opracowywanie i publikowanie ofert inwestycyjnych,
42) realizacja zadań w zakresie rolnictwa, a w szczególności:
a) opracowanie wniosków o zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
b) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin, zwalczaniem szkodników i chwastów,
c) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,
d) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
43) nadzór nad programem rolniczego wykorzystania gruntów,
44) opiniowanie prac geologicznych,
45) współdziałanie z referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania gruntów pod inwestycje.