Piątek 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Uchwalono budżet Gminy Jedlicze na 2010 rok


Dwudziestego dziewiątego grudnia br. głosami 8 za i 5 wstrzymujących został przyjęty budżet Gminy na 2010 rok. Przyjęty budżet jest kontynuacją Strategii Rozwoju Gminy na lata 2009-2013.


Przedstawiając projekt budżetu Burmistrz Gminy Zbigniew Sanocki poinformował Radnych,  iż planowane dochody na 2010 r. stanowią  kwotę w wysokości 30.513.901,39 zł i są niższe od dochodów za 2009 r. o kwotę 5 mln zł. Niższe dochody  związane są z tym, że w 2010 roku nie powtórzą się niektóre z dochodów, które wystąpiły w 2009 r. Dotyczy to między innymi środków pochodzących z Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej dla Jaszczwi i Moderówki, remontu drogi z tzw. „schetynówki”, czego nie otrzymano na 2010 r., środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środków na budownictwo socjalne czy też na uszczelnienie kolektorów kanalizacji sanitarnej .
 

Na wydatki budżetowe przeznaczono kwotę 39.058.690,89 zł. Największą kwotę wydatków budżetu stanowi oświata – 14.216.716. Do subwencji oświatowej, która jest niewystarczająca Gmina dopłaca 3.956.733 złotych z własnych środków, a kolejne 2,3 mln na utrzymanie przedszkoli.  Duża część budżetu, bo ponad 3 mln złotych przeznaczona jest na ochronę środowiska. Miedzy innymi na dopłaty do ścieków- 1.400.000 zł, remont starej sieci kanalizacyjnej – 597.137 zł, budowę wodociągu w Jedliczu – 249.000 zł. Na rolnictwo z którego finansowana jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przeznaczono kwotę 2.750.000 złotych. Ogółem na inwestycje i remonty przeznaczona jest kwota 8.706.497,84 zł.


Wydatki, które zostały zaplanowane na 2010 rok wynikają ze Strategii Rozwoju Gminy, a głównym założeniem jest realizacja już rozpoczętych zadań. Największe zadanie inwestycyjne, które realizowane będzie w 2010 roku to budowa sieci kanalizacyjnej dla Jaszczwi i Moderówki wraz z kolektorem tłocznym z Męcinki do oczyszczalni ścieków. Dzięki pomocy unijnej wykonany będzie duży odcinek wodociągu w Potoku wraz z hydrofornią, a także w Jedliczu.  Kontynuowane będą prace przy budowie kaplicy cmentarnej wraz z alejami na cmentarzu komunalnym w Jedliczu. W zakresie dróg planowane jest rozpoczęcie budowy drogi w Porębach, a także położenie nawierzchni asfaltowych na odcinkach dwóch dróg w Potoku, w Jedliczu - boczna ul. A. Krajowej. Rozpoczęte też będą prace przy remoncie chodnika przy ul. Kościuszki w Jedliczu oraz opracowana zostanie dokumentacja techniczna budowy chodnika w Męcince.  W związku z uzyskaniem środków unijnych  remontowana będzie zabytkowa szkoła w Żarnowcu. Zakończony będzie remont Domu Ludowego w Moderówce  oraz planujemy przystąpić do remontu Domu Ludowego w Podniebylu. Na Domu Ludowym w Jaszczwi zabezpieczona będzie konstrukcja dachu.  W zakresie oświetleń planowane są następujące inwestycje: budowa oświetlenia w Chlebnej oraz kolejny etap budowy oświetlenia w Jaszczwi wzdłuż drogi powiatowej. Gmina przystąpi również do opracowania dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przysiółku Krzaki w Dobieszynie. Również prowadzone będą prace remontowe na obiektach oświatowych. I tak: zaplanowano wykonać docieplenie budynku SP w Piotrówce, wymianę pokrycia dachowego w SP w Dobieszynie, docieplenie budynku Przedszkola na Borku oraz remont kuchni w Przedszkolu w Potoku. 
 

W związku z zaniepokojeniem niektórych Radnych deficytem budżetu, Burmistrz przedstawił dokładną analizę zadłużenia Gminy z której jasno wynika, że nie ma żadnych powodów do niepokoju. Wielokrotnie powtarzałem, że lata 2007-2013 będą najlepszym okresem do pozyskiwania środków unijnych. I tak faktycznie jest. Dla przykładu: na realizację budowy kanalizacji w Jaszczwi i Moderówce do dnia 31 grudnia 2009 roku Gmina otrzymała    z Funduszu Spójności środki w wysokości 5.396.331 zł, a udział Gminy w wysokości 1.241.628 zł został pokryty z preferencyjnej pożyczki. W sumie na przestrzeni ostatnich 10 lat pozyskaliśmy ponad 20 mln złotych. Już dzisiaj widać, że nie przespaliśmy tego czasu, bo realizacja tak wielu zadań nie byłaby możliwa z własnych środków – powiedział Burmistrz. Projekt budżetu na 2010 rok wraz z prognozą zadłużenia i spłaty został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Mimo tego pięciu radnych wstrzymało się od głosowania za przyjęciem budżetu. Jestem przekonany, że głosowanie nie miało związku z zapisami w budżecie, a raczej z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Bo jak inaczej wytłumaczyć chociażby postawę radnego z miejscowości Jaszczew pomimo tego, że     w kolejnym już budżecie na Jaszczew kierowane są największe środki inwestycyjne, a Radny nie akceptuje zapisów w budżecie. Kilkakrotnie podkreślałem, że na szczeblu gminnym nie powinny odgrywać roli względy polityczne, a zasady zdrowego rozsądku – komentuje Burmistrz.

 

Słownik: