Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 
 
Burmistrz Gminy Jedlicze
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze:
 
 
I. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Dobieszyn, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064440/5.
 
 
Lp.
Nr ewid. działki
Pow. [ha]
Cena wywoławcza w zł (netto)
Wysokość wadium w zł
Minimalne postąpienie w zł
1.
827/1
0,17
42500,00
4250,00
430,00
 
 
 
 
 
Opis i przeznaczenie nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona w Dobieszynie. Teren działki równy, kształt działki – regularny wielokąt. Droga dojazdowa do działki nie urządzona na odl. 70-100 m. 
Dla przedmiotowej działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podst. ustaleń w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrzen.Miasta i Gminy Jedlicze, działka leży w I strefie budownictwa wiejskiego mieszkaniowego i usługowego o niskiej intensywności – potencjalne.
Cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje podatku od towarów i usług.
 
II. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żarnowiec, objęta Księgą Wieczystą nr 31541.
 
Lp.
Nr ewid. działki
Pow. [ha]
Cena wywoławcza w zł (netto)
Wysokość wadium w zł
Minimalne postąpienie w zł
1.
949/3
0,18
15840,00
1584,00
160,00
 
 
Opis i przeznaczenie nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona w Żarnowcu. Teren działki równy, kształt działki prostokąt.      Na działce oraz gruntach przyległych – gaz, prąd z możliwością podłączenia. Przydatność gruntu          na cele inwestycyjne z ograniczeniami - działka o szerokości ok.12 m. Działka położona przy drodze lokalnej, część asfaltowa część wyżwirowana. Dla przedmiotowej działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podst. ustaleń w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrzen.Miasta i Gminy Jedlicze, działka leży częściowo w I strefie osadnictwa - budownictwa wiejskiego mieszkaniowego i usługowego o niskiej intensywności – potencjalne oraz częściowo w III strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny upraw rolnych i pastwisk.
Cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje podatku od towarów i usług.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2010 roku (tj. czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
 
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 lutego 2010 r. na rachunek bankowy Gminy Jedlicze, Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/Jedlicze nr 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży bez podatku od towarów i usług.
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT.
Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 
Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, pokój nr 11, tel. 0-13 44-847-12 i   0-13 44-847-11.