Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg na sprzedaż drewna

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg na sprzedaż następującego drewna:


1) drewno tartaczne w kl WC0 2 gat. sosna w ilości 1,47 m3
2) drewno tartaczne w kl WC0 2 gat. jodła w ilości 0,96 m3
3) drewno opałowe w kl. S4 gat. osika w ilości 13,65 m3
4) drewno opałowe w kl. S4 gat. sosna w ilości 23,40 m3
5) drewno opałowe w kl. S4 gat. buk w ilości 6,80 m3
6) drewno opałowe w kl. S4 gat. brzoza w ilości 1,95 m3
7) drewno opałowe w kl. S4 gat. dąb w ilości 1,30 m3
8) drewno opałowe w kl. S4 gat. jodła w ilości 2,80 m3

Razem 52,33 m3

I przetarg odbył się w dniu 22 stycznia 2010 roku.

Ceny wywoławcze drewna wynoszą:


1) drewno tartaczne w kl WC0 2 gat. sosna - 150,00 zł za 1 m3 netto + 22 % podatek VAT
2) drewno tartaczne w kl WC0 2 gat. jodła - 180,00 zł za 1 m3 netto + 22 % podatek VAT
3) drewno opałowe w kl. S4 gat. osika - 70,00 zł za 1 m3 netto + 7 % podatek VAT
4) drewno opałowe w kl. S4 gat. sosna - 80,00 zł za 1 m3 netto + 7 % podatek VAT
5) drewno opałowe w kl. S4 gat. buk - 90,00 zł za 1 m3 netto + 7 % podatek VAT
6) drewno opałowe w kl. S4 gat. brzoza - 80,00 zł za 1 m3 netto + 7 % podatek VAT
7) drewno opałowe w kl. S4 gat. dąb - 90,00 zł za 1 m3 netto + 7 % podatek VAT
8) drewno opałowe w kl. S4 gat. jodła - 80,00 zł za 1 m3 netto + 7 % podatek VAT

Organizator zastrzega minimalną kwotę postąpienia : 10,00 zł za 1 m3 drewna tartacznego i 5,00 zł za 1 m3 drewna opałowego.
Drewno znajduje się na składzie w miejscowości Jaszczew (działka ewid. 1767).
Odbiór drewna nastąpi transportem nabywcy, wyłonionego w przetargu.

Oferty pisemne (w zaklejonych kopertach) opatrzone napisem „Oferta na drewno” na całość lub część drewna wraz z podaniem ceny netto za 1 m3 należy składać w sekretariacie (pokój nr 1) Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, do dnia 19 lutego 2010 r. do godziny 1400.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 25 lutego 2010 r. (tj. czwartek) o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić:
    - wadium na drewno w gotówce w wysokości 500,00 zł.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 19 lutego 2010 r. na rachunek bankowy Gminy Jedlicze, Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/Jedlicze nr: 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży drewna.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Umowa na sprzedaż drewna zostanie zawarta do dnia 10 marca 2010 r.
Jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, organizator zachowa pobraną sumę wadium.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.
 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 w pokoju nr 11 lub tel. 0 13 44 847 11 i 0 13 44 847 12.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.