Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg na sprzedaż następującego drewna:

ze składu zlokalizowanego w Potoku (dz. nr 357)
1) drewno tartaczne w kl WC0 2 gat. czereśnia w ilości 2,92 m3
2) drewno opałowe w kl S4 gat. czereśnia w ilości 0,33 m3
Razem 3,25 m3

ze składu zlokalizowanego w Porębach (działki nr 347/2 i nr 354)
3) drewno tartaczne w kl WC0 3 gat. jesion w ilości 0,85 m3
4) drewno średnio wym.w kl S2 gat. jesion w ilości 0,84 m3
5}drewno opałowe w kl M2 gat. jesion w ilości 0,35 m3
Razem 2,04 m3

Ceny wywoławcze drewna wynoszą:

1) drewno tartaczne w kl WC0 2 gat. czereśnia - 329,00 zł za 1 m3 netto + 22 % VAT
2) drewno opałowe w kl. S4 gat. czereśnia - 92,00 zł za 1m3 netto + 7 % VAT
3) drewno tartaczne w kl WC0 3 gat. jesion - 265,00 zł za 1 m3 netto + 22 % VAT
4) drewno średnio wym.w kl. S2 gat. jesion - 85,00 zł za 1 m3 netto + 22 % VAT
5) drewno opałowe w kl. M2 gat. jesion - 22,00 zł za 1 m3 netto + 7 % VAT


Organizator zastrzega minimalną kwotę postąpienia : 10,00 zł za 1 m3 drewna tartacznego i 5,00 zł za 1 m3 drewna opałowego.
Drewno znajduje się na składach w miejscowości Potok i Poręby.
Odbiór drewna nastąpi transportem nabywcy, wyłonionego w przetargu.

Oferty pisemne (w zaklejonych kopertach) opatrzone napisem „Oferta na drewno” na całość lub część drewna wraz z podaniem ceny netto za 1 m3 należy składać w sekretariacie (pokój nr 1) Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, do dnia 23 sierpnia 2010 r. do godziny 1400.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2010 r. (tj. czwartek) o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium na drewno w gotówce w wysokości 500,00 zł,

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2010 r. na rachunek bankowy Gminy Jedlicze, Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/Jedlicze nr: 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży drewna.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Umowa na sprzedaż drewna zostanie zawarta do dnia 15 września 2010 r.
Jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, organizator zachowa pobraną sumę wadium.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 w pokoju nr 11 lub tel. 0 13 44 847 12.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.