Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie art. 38, oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze:
 
I. Nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Jedlicze, objęte Księgą Wieczystą Nr KS1K/00064693/3
 
(kliknij by powiększyć)
 
Lp.
Nr ew.
działki
Pow.
[m2]
Cena wywoławcza
w zł (netto)
Wysokość wadium
w zł
Minimalne
postąpienie
w zł
 
1.
 
 
587/4
 
1415
 
25 979,00 zł
 netto + podatek VAT
 
2 597,90
 
260,00
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Działka położona przy drodze Jedlicze - Krosno, działka ma dostęp do drogi publicznej (ul.Brzozowa) oraz do nowo wydzielonej drogi (nieurządzonej).
Kształt działki prostokątny. Przez część działki przebiega linia elektroenergetyczna 15 KV. Na gruncie przyległym do opisanego oraz na opisywanym jest uzbrojenie infrastrukturalne-gaz, prąd, kanalizacja, wodociąg
Wg. obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Jedlicze działka ma następujące przeznaczenie:
- strefa budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usługowego
Przydatność gruntu na cele budowlane jest z ograniczeniami wynikającymi z usytuowania linii energetycznej

 
Lp.
Nr ew.
działki
Pow.
[m2]
Cena wywoławcza
w zł (netto)
Wysokość wadium
w zł
Minimalne
postąpienie
w zł
 
2.
 
 
587/5
 
1468
 
 26 952,00 zł netto + podatek VAT
 
2 695,20
 
270,00
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Działka położona w drugim rzędzie zabudowy od drogi Jedlicze - Krosno (ul. Brzozowa), działka ma dostęp do drogi poprzez nowo wydzieloną drogę dojazdową (nieurządzona).
Kształt działki prostokątny. Przez część działki przebiega linia elektroenergetyczna 15 KV. Na działce brak jest uzbrojenia. Uzbrojenie infrastrukturalne jest w i przy ul. Brzozowej - gaz, prąd, kanalizacja, wodociąg.
Wg. obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Jedlicze działka ma następujące przeznaczenie:
- strefa budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usługowego
Przydatność gruntu na cele budowlane jest z ograniczeniami wynikającymi z usytuowania linii energetycznej.
Lp.
Nr ew.
działki
Pow.
[m2]
Cena wywoławcza
w zł (netto)
Wysokość wadium
w zł
Minimalne
postąpienie
w zł
 
3.
 
 
587/6
 
908
 
18 487,00 zł netto + podatek VAT 
 
1 848,70
 
190,00
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Działka położona w trzecim rzędzie zabudowy od drogi Jedlicze - Krosno (ul. Brzozowa), działka ma dostęp do drogi poprzez nowo wydzieloną drogę dojazdową  (nieurządzona).
Kształt działki prostokątny. Na działce brak jest uzbrojenia. Uzbrojenie infrastrukturalne jest w i przy ul. Brzozowej lub od ulicy Podlas - gaz, prąd, kanalizacja, wodociąg.
Wg. obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Jedlicze działka ma następujące przeznaczenie:
- strefa budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usługowego
Lp.
Nr ew.
działki
Pow.
[m2]
Cena wywoławcza
w zł (netto)
Wysokość wadium
w zł
Minimalne
postąpienie
w zł
 
4.
 
 
587/8
 
920
 
 17 655,00 zł netto + podatek VAT
 
1 765,50
 
180,00
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Działka położona w piątym rzędzie zabudowy od drogi Jedlicze - Krosno (ul. Brzozowa), działka ma dostęp do drogi poprzez nowo wydzieloną drogę dojazdową (nieurządzona).
Kształt działki prostokątny. Na działce brak jest uzbrojenia. Uzbrojenie infrastrukturalne jest w i przy ul. Brzozowej lub od ulicy Podlas - gaz, prąd, kanalizacja, wodociąg.
Wg. obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Jedlicze działka ma następujące przeznaczenie:
- strefa budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usługowego
 
Lp.
Nr ew.
działki
Pow.
[m2]
Cena wywoławcza
w zł (netto)
Wysokość wadium
w zł
Minimalne
postąpienie
w zł
 
5.
 
 
587/9
 
1099
 
 21 090,00 zł netto + podatek VAT
 
2 109,00
 
220,00
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Działka położona w szóstym rzędzie zabudowy od drogi Jedlicze - Krosno (ul. Brzozowa), działka ma dostęp do drogi poprzez nowo wydzieloną drogę dojazdową (nieurządzona).
Kształt działki prostokątny. Na działce brak jest uzbrojenia. Uzbrojenie infrastrukturalne jest w i przy ul. Brzozowej lub od ulicy Podlas - gaz, prąd, kanalizacja, wodociąg.
Wg. obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Jedlicze działka ma następujące przeznaczenie:
- strefa budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usługowego
 

Opis nieruchomości
Działka położona przy drodze Jedlicze - Krosno, działka ma dostęp do drogi publicznej (ul.Brzozowa) oraz do nowo wydzielonej drogi (nieurządzonej).

Przeznaczenie nieruchomości
Kształt działki prostokątny. Przez część działki przebiega linia elektroenergetyczna 15 KV. Na gruncie przyległym do opisanego oraz na opisywanym jest uzbrojenie infrastrukturalne-gaz, prąd, kanalizacja, wodociąg Wg. obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Jedlicze działka ma następujące przeznaczenie:
- strefa budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usługowego
Przydatność gruntu na cele budowlane jest z ograniczeniami wynikającymi z usytuowania linii energetycznej

Wszystkie w/w ceny wywoławcze nieruchomości nie obejmuje podatku od towarów i usług.

 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2010 roku (tj.czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w określonej wyżej wysokości z podaniem, na jaką działkę jest dokonywana wpłata. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 września 2010 r. na rachunek bankowy Gminy Jedlicze, Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/Jedlicze nr 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu. W przypadku, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości zaś firmy lub spółki przystępujące do przetargu dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożone prze uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży bez podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje o sprzedawanych nieruchomościach oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr  013 44-847-11 i 013 44-847-12.