Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

UMOWA Z ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA

21 maja 2009 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” podpisała w Rzeszowie umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Nafty. Umowę zawarto z Samorządem Województwa Podkarpackiego.
 

 


Lokalna Strategia Rozwoju(LSR) Lokalnej Grupy Działania(LGD) Kraina Nafty jest dokumentem określającym misję, wizję, cele i kierunki działania LGD w okresie od 2009 do 2015 r. Będzie realizowana na obszarze gmin Chorkówka, Dukla, Iwonicz- Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe.
Stowarzyszenie LGD Kraina Nafty przyjęło za cel ogólny poprawę jakości życia, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizację mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprawę samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.
Środki finansowe przeznaczone na realizację LSR podzielono na 3 typy działań:
1. „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” - wydatki nie mogą przekroczyć tu 8.057.360 zł, w tym na operacje: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”(przewidziano 835.000 zł), „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (przewidziano 850.000 zł), „Odnowa i rozwój Wsi” (przewidziano 5.000.000 zł), „Małe projekty” (przewidziano 1.372.360 zł)
2. „Wdrażanie projektów współpracy” (wydatki nie mogą przekroczyć 208.380 zł)
3. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” (wydatki nie mogą przekroczyć 2.014.314 zł)
W ramach w/w działań o dofinansowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz organizacje społeczne nie mające osobowości prawnej.
 

Słownik: