Sobota 26 września 2020
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Informacje bieżące o konkursach i grantach

 DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH W 2014 ROKU

 

Przedsiębiorcy z całej Polski mogą ubiegać sie o dofinansowanie, które pomoże rozwinąć im skrzydła. O dotacje i wsparcie finansowe mogą sięgnąć zarówno przedsiębiorcy, którzy rozkręcają własny biznes jak również firmy o ugruntowanej pozycji.

Obecnie trwa rekrutacja do programu inwestycyjnego w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, jednego z największych funduszy zalążkowych w Polsce AIP Seed Capital.  Pierwsze inwestycje w firmy będące w początkowej fazie rozwoju mogą pojawić się już w styczniu 2014 roku ich wartość może wynieść nawet 100 tys. zł. każda! Szansę na otrzymanie wsparcia mają projekty najbardziej obiecujące rynkowo i innowacyjne. Fundusz AIP Seed Capital jest beneficjentem Programu Innowacyjna Gospodarka. W ramach Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł na inwestycje w dobrze rokujące firmy.

Innym typem dofinansowania dla firm na 2014 rok jest ogłoszony przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs o udzielenie wsparcie na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. Dotacja na realizacje projektu może wynieść 100 000 zł.

Więcej informacji na stronie http://DofinansowanieDlaFirm.pl

 


INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT DZIAŁAŃ, Z KTÓRYCH MOŻNA WNIOSKOWAĆ O DOFINANSOWANIE


                  

UWAGA !!!

 NOWE ZATWIERDZONE WYTYCZNE, OPIS PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ NA NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020, A WIĘC I MOŻLIWOŚĆ APLIKOWANIA O ŚRODKI POMOCOWE POJAWI SIĘ POD KONIEC 2014 ROKU, LUB DOPIERO W 2015 ROKU.

 


 

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2007-2013.

OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013

Działanie 3.1

INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

 

O dotacje mogą się ubiegać: nowo powstali przedsiębiorcy oraz Instytucje wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne

Dotacja przeznaczona jest na:

Ø  iinkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne.

 

Działanie obejmuje również wybór w drodze konkursu podmiotów, które będą świadczyły usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców.

Podmioty te, dokonują klasyfikacji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch składników tj.

 – dotacji na inkubację;

 – inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów);

 Uzyskanie dotacji możliwe jest w przypadku przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle.

 

Działanie 4. 4

NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM

 

O dotacje mogą się ubiegać: przedsiębiorcy z sektora MSP.

Działanie skierowane jest na:

Ø  projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata);

Ø  tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami;

Ø  projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych.

Zgodność projektów zgłoszonych do dofinansowania będzie weryfikowana z regulacjami unijnymi na etapie oceny wniosków. W przypadku wątpliwości będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji przez wnioskodawców.

 

Działanie 5. 1

WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

 

O dotacje mogą się ubiegać: grupy przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu.

Działanie skierowane jest na:

Ø  wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie:

·         tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego,

·         przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych,

·         wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców,

·         inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.

 

Działanie 5. 2

WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PROINNOWACYJNE ORAZ ICH SIECI O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

 

W ramach działania, o dotacje mogą ubiegać się: instytucje otoczenia biznesu/sieci instytucji otoczenia biznesu.  

Działanie skierowane jest na:

Ø  wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (IOB)/sieci instytucji otoczenia biznesu (IOB) poprzez:

·         promowanie współpracy w ramach sieci,

·         wymiany doświadczeń,

·         wspólnej obsługi klientów,

·         rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym.

W ramach działania udzielane będzie wsparcie z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym (składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowe/poszukiwania partnera) służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski, dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach, a także dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci (o charakterze sekretariatu sieci). 

 

Poddziałanie  5. 4. 1

WSPARCIE NA UZYSKANIE/REALIZACJĘ OCHRONY WŁASNOŚĆI PRZEMYSOWEJ

W ramach poddziałania, dotacje mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Poddziałanie skierowane jest na projekty mające na celu:

Ø  wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju.

Refundacja  wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.

 

Działanie 6. 1

PASZPORT DO EKSPORTU

W ramach działania, o dotacje mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Działanie skierowane jest na projekty mające na celu:

Ø  wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

 

Działanie 8. 1  

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONIICZNEJ

O dotacje mogą ubiegać się: mikro i mali przedsiębiorczy.

Działanie skierowane jest na  projekty mające na celu:

Ø  świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

 

Działanie 8. 2

WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

O dotacje mogą ubiegać się: przedsiębiorcy z sektora MSP.

Działanie skierowane jest na przedsięwzięcia o charakterze:

Ø  technicznym (informatycznym),

Ø  organizacyjnym,

Przedsięwzięcia te mają prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Więcej  informacje o naborach wniosków mogą Państwo uzyskać na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronach serwisu http://DofinansowanieDlaFirm.pl