Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Zawiadomienie

W Domu Ludowym w Potoku w dniach od 6 do 8 lutego 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00 oraz w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 36/17 w dniach od 9 do 17 lutego 2012 r. w godzinach 8.00 – 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo – kartograficzny ewidencji gruntów i budynków części wsi Potok gm. Jedlicze / dla działek objętych pomiarem w październiku 2011 r. /

Dokumentacja tego projektu składa się z :

  •  nowego rejestru gruntów i budynków
  •  nowej mapy ewidencyjnej

Wykonana została przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne Roman Lassota w Krośnie w ramach zawartej umowy ze Starostą Powiatu Krośnieńskiego.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje wnioski i zastrzeżenia celem uniknięcia ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i wskazanym miejscu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania mającego na celu zatwierdzenie nowych danych ewidencyjnych i ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 roku Nr 38, poz. 454)