Czwartek 21 listopada 2019
imieniny: Janusza, Marii, Reginy

WYPRAWKA SZKOLNA 2009

Wyprawka szkolna to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. W bieżącym roku szkolnym jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum.

 
 
 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
• 150 zł – dla ucznia kl. I szkoły podstawowej,
• 150 zł – dla ucznia kl. II szkoły podstawowej,
• 170 zł – dla ucznia kl. III szkoły podstawowej,
• 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum.Pomoc udzielana jest uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351,00 zł netto, jedynie w szczególnych przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc może być udzielana uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza w/w kryterium dochodowe.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia /prawnych opiekunów, rodziców zastępczych/, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów można składać
w terminie od dnia 01.09.2009 r. do 11.09.2009 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników znajdują się w szkołach.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów
lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

Bliższych informacji dotyczących „Wyprawki szkolnej” na rok szkolny 2009/2010 można zasięgnąć w szkołach lub w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli w Jedliczu pod nr tel. /013/ 44 847 52. 

Słownik: