Czwartek 21 listopada 2019
imieniny: Janusza, Marii, Reginy

STYPENDIA SZKOLNE 2009/2010

Do 15 września 2009 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010.
 
 

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego do 15 października 2009 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje mieszkającym na terenie Gminy Jedlicze:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 351,00 zł netto.

Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38 460 Jedlicze, pok. nr 21 nr tel. (0 13) 44 847 52.


Dokumenty do pobrania:

zaświadczenie o dochodach.doc

Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.doc

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.doc
 
Słownik: