Poniedziałek 6 lipca 2020
imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

UCZEŃ NA WSI

Gmina Jedlicze realizuje pilotażowy programu PFRON „UCZEŃ NA WSI- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.
 
 
 

W ramach programu możliwe jest dofinansowanie kosztów nauki niepełnosprawnych uczniów.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
 posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej),
 mieszka na obszarach wiejskich Gminy Jedlicze,
 posiada średnie miesięczne dochody brutto przypadające na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (czyli obecnie 1 531,20 zł)


Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać w terminie od 1 do 30 września 2009 r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli (budynek Urzędu Gminy w Jedliczu, pok. 21, nr tel. (0 13) 44 847 52).

Formularze wniosków wraz z załącznikami oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych PFRON ( www.pfron.org.pl ), stronach internetowych Gminy Jedlicze (www.jedlicze.pl) oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.Dokumenty do pobrania:

Oswiadczenie o dochodach.doc

Wniosek.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc
 

Słownik: