Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Ogłoszenie

III przetarg na sprzedaż następującego drewna:
Drewno tartaczne sortyment WD 1 w ilości 28,36 m3 ze składów Żarnowiec i Poręby:
gat. jodła - 27,33 m3 
gat. kasztanowiec - 1,03 m3 
Drewno tartaczne sortyment WD 2 w ilości 1,51m3 ze składu w Jaszczwi: 
gat. dąb - 1,51 m3
Ceny wywoławcze netto dla drewna tartacznego sortyment WD 1:
gat. jodła - 130,00 zł za 1 m3 + 23 % VAT
gat. kasztanowiec - 60,00 zł za 1 m3 + 23 % VAT
Cena wywoławcza netto dla drewna tartacznego sortyment WD 2: 

gat. dąb - 255,00 zł za 1 m3 + 23 % VAT

Organizator zastrzega minimalną kwotę postąpienia 5,00 zł za 1 m3 drewna tartacznego.
Odbiór drewna nastąpi transportem nabywcy, wyłonionego w przetargu.

Oferty pisemne (w zaklejonych kopertach) opatrzone napisem „Oferta na drewno” na całość lub część drewna wraz z podaniem ceny netto za 1 m3 należy składać w sekretariacie (pokój nr 1) Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, do dnia 22 listopada 2012 r. do godziny 1400.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. (tj. piątek) o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium na drewno w gotówce w wysokości 500,00 zł,
Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 22 listopada 2012 r. na rachunek bankowy Gminy Jedlicze, Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/Jedlicze nr: 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży drewna.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Umowa na sprzedaż drewna zostanie zawarta do dnia 10 grudnia 2012 r.
Jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, organizator zachowa pobraną sumę wadium.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 w pokoju nr 7 lub tel. 13 44 847 12.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.