Wtorek 19 stycznia 2021
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI DGOK-1

1. Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Jedlicze, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

2. Termin składania

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- 14 dni od wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty

3.Miejsce składania deklaracji (część A deklaracji)

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn zm.) „W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”

4. Obowiązek złożenia deklaracji (część B deklaracji), wskazuje na okoliczności złożenia deklaracji, należy zakreślić właściwy kwadrat:

- deklaracja - w przypadku składania po raz pierwszy deklaracji rocznej tj. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

- korekta deklaracji -  w przypadku wystąpienia w ciągu roku zmian mających wpływ na wysokość opłaty;

- zmiana danych w deklaracji - w przypadku zaistnienia innych zmian.

Należy przy tym wskazać okoliczności jakie powodują konieczność złożenia deklaracji (w tym również korekty deklaracji ) oraz datę zaistnienia zmiany (miesiąc i rok).

UWAGA! W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. (at. 6q ust 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

5. Dane identyfikacyjne (część C deklaracji)

Należy wskazać:
- rodzaj podmiotu tj. zaznaczyć właściwy kwadrat wskazujący formę władania nieruchomością: właściciel, współwłaściciel (właściwe także w przypadku współwłasności małżeńskiej), użytkownik wieczysty, inny podmiot. Zaznaczając ten ostatni kwadrat należy jednocześnie dołączyć do deklaracji kopie dokumentu potwierdzającego prawo do posiadania nieruchomości tj. np. umowę najmu, umowę dzierżawy, Akt Notarialny potwierdzający dożywotnia służebność zamieszkania  lub oświadczenie właściciela nieruchomości.
- dane personalne i adresowe obejmujące imię nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz adres zamieszkania.

UWAGA! Właściciele nieruchomości zobowiązani są do poinformowania organu podatkowego o zaistnieniu wszelkich zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego lub zmian w danych osobowych, w tym zwłaszcza zmian dotyczących miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

6. Adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne (część D deklaracji)

Należy podać dane identyfikacyjne nieruchomość, z której odbierane będą odpady komunalne obejmujące miejsce położenia tj. miejscowość, ulicę (w przypadku Jedlicza), numer domu, ewentualnie numer lokalu, kod pocztowy, pocztę oraz oznaczenie nieruchomości w rejestrze gruntów tj. numer geodezyjny – wskazany np. w nakazie płatniczym lub numer działki – wskazany np. w Księdze Wieczystej czy wypisie z rejestru gruntów.

UWAGA! Nieruchomość, z której odbierane będą odpady komunalne może być inna niż adres zamieszkania, w przypadku np. gdy osoba posiada więcej niż jedną nieruchomość i wówczas podmiot jest zobowiązany do złożenia deklaracji na każdą z tych nieruchomości oddzielnie.

7. Oświadczenie o sposobie gromadzenia odpadów komunalnych (część E deklaracji)

Należy zaznaczyć właściwy sposób gromadzenia odpadów komunalnych oraz wpisać przewidzianą dla niego stawkę opłaty, zgodną z obowiązującą Uchwałą.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr LIV/348/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lipca 2013r. miesięczne stawki za odbieranie odpadów komunalnych wynoszą:

  • dla osób, które zadeklarowały, że w ich gospodarstwach odpady nie będą segregowane: 15,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.
  • dla osób, które zadeklarują segregację odpadów: 7,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące sposobu gromadzenia odpadów komunalnych, w tym zwłaszcza w zakresie prawidłowego zaklasyfikowania poszczególnych odpadów do właściwych frakcji, znajdują się w powołanym wyżej regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jedliczu w zakładce Nowe zasady odbioru odpadów.

UWAGA! Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych opłata zostanie naliczona w drodze decyzji wraz z zaległymi odsetkami.

8. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość (część F deklaracji)

Należy wpisać liczbę osób, które faktycznie zamieszkują nieruchomości wskazaną w części D deklaracji, pamiętając że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, a samo zameldowanie nie przesądza o miejscu zamieszkania.

UWAGA! Dane zawarte w deklaracji, a w szczególności ilość osób zamieszkujących nieruchomość będą weryfikowane. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ich poprawności opłata za gospodarowanie odpadami zostanie określona w drodze decyzji, a podatnik w trybie  art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.) będzie podlegał karze grzywny.

9. Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej (część G deklaracji)

Należy uzupełnić rubryki tabeli wpisując:

- liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość przepisaną z części F deklaracji,

- właściwą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą  z części E deklaracji,

- kwotę stanowiącą wynik mnożenia tych dwóch składników,  którą następnie należy wpisać jako miesięczną wysokość opłaty.

10. Oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik (część H deklaracji)

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat tj. oświadczyć czy nieruchomość jest wyposażona w kompostownik czy nie. Jeśli nieruchomość posiada kompostownik to należy wskazać orientacyjną wielkość gromadzonych w ciągu roku kilogramów odpadów biodegradalnych. W razie wątpliwości należy przyjąć, że szacowana pojemność kompostownika dla działki wynoszącej 0,06ha wynosi ok. 700-900 litrów (kilogramów).

Najogólniej rzecz ujmując kompostownik to pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradalnych w wyniku czego otrzymywany jest kompost. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze „W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej zaleca się składowanie w przydomowym kompostowniku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, tj. odpadów kuchennych  i odpadów zielonych (odpady  z owoców, warzyw, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, liście). Kompostownik odpadów nie może jednak stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

11. Podpis składającego deklarację (część I deklaracji)

Deklaracja dla swej ważności musi zostać opatrzona własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz wskazaniem miejscowości i daty. W przypadku złożenia podpisu przez pełnomocnika strony do deklaracji należy dołączyć również akt pełnomocnictwa.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań w zakresie wypełniania deklaracji proszę o kontakt bezpośrednio w Urzędzie Gminy  pokoje numer 6, 7 lub 8,  pod numerami telefonu  (13) 44 847 23, (13)  44 847 24, (13) 44 847 37, (13) 44 847 39  lub adresem e-mail wisniowska@jedlicze.pl.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI DGOK-1- do pobrania

DGOK  - 1 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DGOK - 2 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono zarząd

Oświadczenie

Słownik: