Środa 26 lutego 2020
imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Przetarg pisemny nieograniczony

Burmistrz Gminy Jedlicze
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następującego drewna:

1. Drewno tartaczne gat. kasztanowiec w ilości 1,03 m3 sortyment WD 1 ze składu w miejscowości Poręby. Cena wywoławcza netto dla drewna tartacznego gat. kasztanowiec sortyment WD 1 wynosi 109,00 zł za 1 m3 + 23 % VAT.

2. Drewno opałowe gat. dąb w ilości 0,65 m3 sortyment S 4 ze składu w Jedliczu.
Cena wywoławcza netto dla drewna opałowego gat. dąb sortyment S4 wynosi 120,00 zł za 1 m3 + 8 % VAT.

Organizator zastrzega minimalną kwotę postąpienia w wysokości 2,00 zł za 1 m3 drewna.
Odbiór drewna nastąpi transportem nabywcy, wyłonionego w przetargu.
Oferty pisemne (w zaklejonych kopertach) opatrzone napisem „Oferta na zakup drewna – nie otwierać do dnia 08 sierpnia 2013 r.” na całość drewna wraz z podaniem ceny netto za 1 m3 należy składać w sekretariacie (pokój nr 1) Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, do dnia 05 sierpnia 2013 roku do godziny 1400.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2013 r. (tj. czwartek) o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium na drewno w gotówce w wysokości 100,00 zł.
Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2013 r. na rachunek bankowy Gminy Jedlicze, Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/Jedlicze nr: 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży drewna. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Umowa na sprzedaż drewna zostanie zawarta do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, organizator zachowa pobraną sumę wadium.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 13 44 847 12.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
W przypadku złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.