Poniedziałek 22 lipca 2019
imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza przetarg

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następującego drewna:

1. Drewno tartaczne ogółem 5,16 m3 w tym:
1) gat. jodła w ilości 0,79 m3 sortyment WD 2
2) gat. sosna w ilości 2,15 m3 sortyment WD 2
3) gat. czereśnia w ilości 0,60 m3 sortyment WD 2
4) gat. dąb w ilości 1,62 m3 sortyment WC0 2

2. Drewno opałowe ogółem 17,55 m3 w tym:
1) gat. dąb w ilości 8,45 m3 sortyment S 4
2) gat. sosna w ilości 5,85 m3 sortyment S 4
3) gat. olcha w ilości 2,60 m3 sortyment S 4
4) gat. buk w ilości 0,65 m3 sortyment S 4

ze składu na działce o nr ewid. 2139 położonej w miejscowości Jaszczew.

Ceny wywoławcze netto dla drewna tartacznego:
1) gat. jodła 177,00 zł za 1 m3
2) gat. sosna 161,00 zł za 1 m3
3) gat. czereśnia 198,00 zł za 1 m3
4) gat. dąb 599,00 zł za 1 m3

Ceny wywoławcze netto dla drewna opałowego:
1) gat. dąb 120,00 zł za 1 m3
2) gat. sosna 110,00 zł za 1 m3
3) gat. olcha 120,00 zł za 1 m3
4) gat. buk 120,00 zł za 1 m3

Organizator zastrzega minimalną kwotę postąpienia w wysokości 5,00 zł za 1 m3 drewna tartacznego i 2,00 zł za 1 m3 drewna opałowego.

Odbiór drewna nastąpi transportem nabywcy, wyłonionego w przetargu. Oferty pisemne (w zaklejonych kopertach) opatrzone napisem „Oferta na zakup drewna – nie otwierać do dnia  7 stycznia 2014 r.” na całość lub część drewna wraz z podaniem ceny netto za 1 m3 należy składać w sekretariacie (pokój nr 1) Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, do dnia 3 stycznia 2014 roku do godziny 14.00. Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 7 stycznia 2014 r. (tj. wtorek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium na drewno w gotówce w wysokości 500,00 zł. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 03 stycznia 2014 r. na rachunek bankowy Gminy Jedlicze, Bank Spółdzielczy w Rymanowie O/Jedlicze nr: 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży drewna. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Umowa na sprzedaż drewna zostanie zawarta do dnia 31 stycznia 2014 r. Jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, organizator zachowa pobraną sumę wadium. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 13 44 847 12. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert. W przypadku złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.