Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów Gminy Jedlicze na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 23 grudnia 2013 r. do dnia 13 stycznia 2014 r. ustnie lub pisemnie w tut. Urzędzie lub przesyłać listownie na adres Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze.

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń UG w Jedliczu na okres 21 dni od dnia 23 grudnia 2013 r. do 13 stycznia 2014 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu.