Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

LXVII sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU - 28 marca 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się LXVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 marca 2014 r. na godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tokarskich 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr LXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej
w dniu 9 stycznia 2014 r.
6. Zatwierdzenie protokołu Nr LXV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej
w dniu 6 lutego 2014 r.
7. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu
z przeprowadzonej kontroli w 2013 roku w Urzędzie Gminy w Jedliczu.
8. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
za 2013 r.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Jedlicze
za 2013 r.
10. Sprawozdanie za 2013 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze.
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze za 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze za 2013 rok.
13. Dopłaty w rolnictwie – dopłaty obszarowe w 2014 roku.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze
w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego,
b) przekazania aportem elektronicznej wagi samochodowej Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2014 rok,
d) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Potok,
e) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Podniebyle,
f) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Piotrówka,
g) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Poręby,
h) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Chlebna,
i) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Żarnowiec,
j) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Jaszczew,
k) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Dobieszyn,
l) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Długie,
m) wyodrębnienia w budżecie Gminy Jedlicze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Moderówka,
n) zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok,
o) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. ,,Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Piotrówce” oraz ,,Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie oraz remont Domu Ludowego w Chlebnej” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
p) zaciągnięcia w 2014 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
r) zmieniająca uchwałę Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2014 – 2024,
s) zmiany uchwały w sprawie stałych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia
wyborów na terenie Gminy Jedlicze.

15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Zakończenie sesji.