Środa 12 grudnia 2018
imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

LXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

28 marca br. odbyła się LXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, w której udział wzięło 12 radnych, z-ca burmistrza Piotr Rostek, starosta, radny powiatu krośnieńskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi, pracownicy merytoryczni i mieszkańcy gminy. Na sesji przyjęto uchwały dotyczące: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, przekazania aportem elektronicznej wagi samochodowej Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2014 rok”.
 

Ponadto zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r., która weszła w życie 20 marca 2014 r. każda rada gminy, na której terenie znajdują się sołectwa, miała bezwzględnie obowiązek podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na wydzielenie w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego na 2015 r. lub o jej nie wyrażeniu.
W związku z tym rada jednogłośnie przyjęła uchwały dotyczące wyodrębnienia w budżecie gminy Jedlicze środków stanowiących fundusze sołeckie wszystkich sołectw z terenu gminy Jedlicze.


W naszej gminie po raz pierwszy wyodrębnione zostały fundusze sołeckie. Na decyzję o zaproponowaniu przyjęcia takiej uchwały wpływ miała przed wszystkim zmiana ustawy o funduszu sołeckim. Należy pamiętać, że fundusz ten to nie jakieś dodatkowe pieniądze wpływające do gminy, ale część środków przeznaczonych na inwestycje. Stara ustawa zapewniała ich 10 % zwrot z budżetu państwa. Natomiast po nowelizacji wielkość tego zwrotu zwiększy się do 40 %. Szacujemy, że w skali budżetu fundusze wszystkich sołectw to około 200 tys. zł. Możemy więc liczyć na spory zwrot z budżetu państwa – powiedział po sesji z-ca burmistrza Piotr Rostek.


Pozostałe przyjęte uchwały dotyczyły: zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok, zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. ,,Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Piotrówce” oraz ,,Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie oraz remont Domu Ludowego w Chlebnej” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zaciągnięcia w 2014 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zmieniająca uchwałę Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014 – 2024,  w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, radni rozpatrzyli uchwałę w sprawie  skargi na działalność burmistrza, dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Na zakończenie z-ca burmistrza odpowiedział na pytania i odniósł do interpelacji radnych, sołtysów i gości.  Sprawy dotyczyły: oznakowania dróg, koszenia traw na nieużytkowanych gruntach, zmian w budżecie gminy oraz inwestycji na terenie gminy.