Sobota 11 lipca 2020
imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

Wyprawka Szkolna - Gmina Jedlicze

„WYPRAWKA SZKOLNA”Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

Od dnia 12 sierpnia 2014 r. do dnia 8 września 2014 r. w szkołach położonych na terenie Gminy Jedlicze, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 31 lipca 2014 r. poz. 1024) programem będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

 • klasach II, III i VI szkoły podstawowej
 • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego
   i technikum,

a także uczniowie:

 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 1. pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z póżn. zm) ; obecnie jest to kwota 539 zł netto na osobę w rodzinie,
 2. pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ale znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności lub innych przypadków określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)
 3. są uczniami słabowidzącymi, niesłyszącymi, słabosłyszącymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego
  i technikum.
 4. są uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
  i społecznej zapewnionego przez MEN.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, których mowa w art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW:

 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,
  w terminie od dnia 12 sierpnia 2014 r. do 8 września 2014 r.. Formularze wniosków są dostępne
  w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony wniosek
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

W 2014 roku wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekraczać:

Grupa uczniów

Maksymalna kwota dofinansowania w zł

dla uczniów:

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (razem z dotacją celową na zakup materiałów ćwiczeniowych wynoszącą 50 zł na ucznia, całkowite dofinansowanie z budżetu państwa też będzie wynosiło 225 zł)

175

1) dla uczniów klas II lub III szkoły podstawowej,

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych klas II lub III szkoły podstawowej oraz klas II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra ds. oświaty

3) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych

225

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) klas II lub III szkoły podstawowej

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas II-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

korzystających z podręczników przeznaczonych kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego ds. oświaty.

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego ds. oświaty, lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 25 % kwoty 770 zł (192,50 zł)

 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas:

 • IV-VI szkoły podstawowej,

korzystających z podręczników przeznaczonych kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego ds. oświaty, koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 40 % kwoty 770 zł (308,00 zł)

770

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym):

 • klas IV- VI szkoły podstawowej,

niekorzystających z podręczników przeznaczonych kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego ds. oświaty,

325

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym):

 • gimnazjum,

niekorzystających z podręczników przeznaczonych kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego ds. oświaty

350

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

 • gimnazjum,

korzystających z podręczników przeznaczonych kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego ds. oświaty.

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego ds. oświaty, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych ich koszt nie może być wyższy niż 50 % kwoty 607 zł (303,50 zł)

607

1) dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej

2) dla uczniów niepełnosprawnych  zasadniczej szkoły zawodowej (uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym):

390

1) dla uczniów klas III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym):

 • liceum ogólnokształcącego
 • las IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • las IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego,
 • klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub technikum

445

 

Szczegółowe informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” uzyskają Państwo u dyrektora szkoły , w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli w Jedliczu, Rynek 6, pokój nr 1, Tel. 13 44 847 52 lub na stronie internetowej Gminy Jedlicze: www.jedlicze.pl

Dokumenty do pobrania :

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.  – „Wyprawka szkolna” (dotyczy uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum).

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.  – „Wyprawka szkolna” (dotyczy uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) - dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę  nie przekracza kryterium dochodowego.

OŚWIADCZENIE o zakupie podręczników*/materiałów edukacyjnych*

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.– „Wyprawka szkolna”(dotyczy uczniów niepełnosprawnych – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) słabowidzący , niesłyszacy, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawnośc wymieniona wyżej.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)