Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 października 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr XIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2015 r.
 6. Zatwierdzenie protokołu Nr XIV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 września 2015 r.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za I półrocze 2015 r.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
 1. określenia zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Jedlicze, a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie,
 2. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno”,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Krosno w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Jedlicze,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu,
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat,
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej,
 8. zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV”,
 9. zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok,
 10. zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015-2024,
 11. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika,
 12. wyboru ławników na kadencję 2016-2019, 
 13. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                      Piotr Woźniak

Słownik: