Piątek 13 grudnia 2019
imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji

Zaproszenie do złożenia oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka   z upośledzeniem umysłowym – autyzm  wrodzony ( umowa zlecenie) w wymiarze 15 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania ( teren Gminy Jedlicze).

2. Termin wykonania zamówienia:   od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015r.

3. 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryteriami : 80% cena, 20% doświadczenie.

3. 2 Maksymalna kwota, jaką Zamawiający może przyznać na realizację 1 godziny usług wynosi 20 ,00 zł brutto.

3. 3. Cena zawiera:

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

c) podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonywania umowy.

4. Miejsce świadczenia : Gmina Jedlicze

5. Propozycja cenowa winna zawierać :

1.  Stawka za 1 godzinę usług

2. Kserokopie dokumentów uprawiających  do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie:

- usług rewalidacyjno-opiekuńczych,

- usług wieloaspektowych,

- usług logopedycznych,

- usług pedagogicznych,

- usług psychologicznych

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej :

Oferty należy złożyć w pokoju nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu  przy ul. Rynek 5 do dnia  3 listopada 2015r  do godziny 10.00 w  zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 Propozycja cenowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” .

7. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi dnia  3 listopada  2015r po zakończeniu naboru w siedzibie Zamawiającego  w GOPS w Jedliczu.

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są : Małgorzata Dubiel i Danuta Waśko, tel. 13 44 847 59

8. Informacja dotycząca zawarcia umowy :

Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wybraniu oferty.

9. Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi. 

Słownik: