Poniedziałek 24 lutego 2020
imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Porządek obrad XXI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XXI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 stycznia 2016 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
 1. uchylenia uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
 2. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
 3. zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2016 rok,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie połączenia ciągów pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 226+591 pomiędzy miejscowościami Krosno i Potok,
 5. odwołania Skarbnika Gminy Jedlicze,
 6. powołania Skarbnika Gminy Jedlicze.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Piotr Woźniak

Słownik: