Sobota 21 lipca 2018
imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji mieści się w pokoju nr 12.

Informatyk
Tomasz Wajs
Telefon: (013) 44-847-25
 
Bezpieczeństwo Informatyczne i Promocja
Radosław Jermak
Telefon: (013) 44-847-25
 
Pomoc Administracyjna
Mateusz Szarek
Telefon: (013) 44-847-14
 
Do kompetencji Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Informatycznej i Promocji należy w szczególności:
 
1) nadzór nad monitorowaniem budynków użyteczności publicznej i placów oraz centralą telefoniczną Urzędu, aparatami abonenckimi stacjonarnymi i komórkowymi,
2) koordynacja i nadzór nad sprzętem informatycznym, w tym: zlecanie napraw sprzętu komputerowego i modernizacji sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, w szczególności:
a) opracowanie procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
b) nadzór nad bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego,
4) realizacja zadań z zakresu administracji bezpieczeństwem informacji,
19
5) Biuletyn Informacji Publicznej:
a) techniczne przygotowanie witryny Biuletynu Informacji Publicznej,
b) wykonywanie kopii zapasowych,
c) nadzór nad aktualnością BIP,
6) administracja elektronicznym obiegiem dokumentów, w tym m.in.:
a) przygotowywanie umów na opiekę autorską i pomoc techniczną,
b) opracowywanie instrukcji,
c) sporządzanie aktualizacji i kopii zapasowych,
d) prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
e) przeprowadzanie kontroli prawidłowej obsługi systemu – administracja upoważnieniami,
7) administracja oprogramowaniem obsługi prawnej, a w szczególności:
a) przygotowanie umowy na opiekę autorską i aktualizacje systemu obsługi prawnej,
b) rozstrzyganie konkursów ofert na oprogramowanie, rozliczanie faktur,
8) obsługa informatyczna służby przygotowawczej,
9) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
10) prowadzenie zadań Gminy z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
11) przygotowanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego,
12) nawiązywanie i utrzymywanie bieżącej komunikacji społecznej, w szczególności:
a) przygotowywanie materiałów na stronę internetową gminy oraz do innych mediów,
b) organizowanie i koordynowanie spotkań z mieszkańcami, organizacjami, twórcami oraz przedsiębiorcami,
14) pełnienie obowiązków redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego,
15) zbieranie płatnych ogłoszeń i reklam do biuletynu,
16) dostarczanie elektronicznej wersji biuletynu do drukarni,
17) współpraca międzynarodowa, w szczególności:
a) nadzorowanie realizacji zawartych umów i porozumień,
b) przygotowywanie ofert współpracy,
c) organizacja wyjazdów zagranicznych, w tym przygotowanie umów, rozstrzyganie konkursów ofert, rozliczanie faktur,
d) przyjmowanie delegacji z zagranicy w tym przygotowanie umów, rozstrzyganie konkursów ofert, rozliczanie faktur,
e) sporządzanie sprawozdań z pobytu delegacji,
18) koordynowanie i realizacja działań promocyjnych gminy oraz nadzór nad działalnością promocyjną jednostek organizacyjnych gminy prowadzących działalność w zakresie kultury oraz sportu,
19) przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz Instrukcją Wydatkowania Środków Publicznych.