Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Przebudowa drogi w Jedliczu

Zakończyły się  prace przy drodze wewnętrznej  położonej na działce o nr ewid. 2287 w Jedliczu (boczna ulica od Manierskiego).  Przebudowany został odcinek drogi na długości 150 metrów. Zakres prac objął:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, wraz z wywiezieniem urobku we wskazane przez zamawiającego miejsce,
- ułożenie dolnych warstw konstrukcyjnych,
- ułożenie górnej warstwy profilowej z kruszywa łamanego na całej długości planowanego do przebudowy odcinka drogi,
- profilowanie  i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- regulacja studzienek kanalizacyjnych,
- rozebranie i ułożenie nawierzchni z płyt betonowych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna) o parametrach dla KR2,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym (kliniec),
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Budżet zadania wyniósł: 34 500,00 zł

Tak wyglądała droga przed remontem