Poniedziałek 3 sierpnia 2020
imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

XXXVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję się XXXVI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 29 grudnia 2016 r. na godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 9 września 2016 r.
6. Zatwierdzenie protokołu Nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 września 2016 r.
7. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 21 października 2016 r.
8. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 października 2016 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2017,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024,
c) ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania,
d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
e) zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu,
f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2017 r.
g) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Piotr Woźniak

Słownik: