Poniedziałek 3 sierpnia 2020
imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

XXXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXXVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 31 stycznia 2017 r. na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej
  w dniu 21 listopada 2016 r.
 6. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej
  w dniu 30 listopada 2016 r.
 7. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej
  w dniu 19 grudnia 2016 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
  w Jedliczu,
 2. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu,
 3. zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu,
 4. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlicze na lata 2017-2019,
 5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 dla Gminy Jedlicze,
 6. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze,
 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty,
 9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu Jedlicze-Męcinka Brzezówka”,
 10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”,
 11. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanok,
 12. udzielania pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Zagórz,
 13. zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
 14. zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
  29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2024.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie sesji.

 

Słownik: