Niedziela 16 grudnia 2018
imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Jednogłośnie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze

23 czerwca br. sesja Rady Miejskiej w Jedliczu miała szczególny charakter. Przedmiotem obrad było m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu.

Burmistrz Jolanta Urbanik po raz kolejny uzyskała jednogłośnie absolutorium. Dziękując za docenienie pracy oraz okazane zaufanie podkreśliła, że kształt budżetu i działania dla dobra Gminy, to wspólne dobro i efekt wspólnej pracy Burmistrza, Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Gminy  i wszystkich naszych jednostek organizacyjnych. Szczególne podziękowania skierowała do Pani Heleny Biernackiej – Skarbnika Gminy Jedlicze.

Realizacja budżetu po raz kolejny pokazuje, że rozwijamy naszą gminę, inwestujemy. Inwestujemy w ten potencjał, który jest najważniejszy, czyli w edukację, w przyszłość naszych dzieci i młodzieży, w ochronę zdrowia, bezpieczeństwo w każdej dziedzinie - i w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa środowiskowego, a zarazem ograniczamy zadłużenie Gminy. Gdy podejmowaliśmy pracę zadłużenie wynosiło 12 mln zł; na koniec 2016 roku nasze zadłużenie to niespełna 9 mln zł. Pokazujemy w ten sposób, że pracujemy rozwojowo, myśląc nie tylko o dniu dzisiejszym, o teraźniejszości, ale budując potencjał Gminy na przyszłość – dodała Jolanta Urbanik. 

W ocenie Komisji Rewizyjnej przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone w szczegółowości odpowiadającej uchwale budżetowej na 2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Uchwałą z dnia 4 maja 2017r. również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Warto dodać, iż przyjęty 30 grudnia 2015 r. plan budżetu na rok 2015 po stronie dochodów ustalony został na kwotę 42 085 336,10 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 44 203 646,77 zł. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów osiągnął 51 678 659,78 zł, zaś wydatków 54 132 765,32 zł. Na zwiększenie planu miały wpływ przede wszystkim kwoty dotacji w związku z wdrożeniem rządowego programu wsparcia dla rodzin 500+.

Ostatecznie dochody budżetowe Gminy Jedlicze w roku 2016 wyniosły 51 628 006,59 zł, co stanowi 99,90 % planu po zmianach. Planowane wydatki z 54 132 765,32 zł  zostały wykonane  w kwocie 48 353 346,84 zł, czyli 89,32% planu, w tym wydatki bieżące 42 129 063,14 zł i wydatki majątkowe 6 224 283,70 zł.

Po podjęciu uchwały absolutoryjnej przez Radę Miejską Burmistrz otrzymała owacje i gratulacje od radnych oraz gości uczestniczących w sesji.

 

 

Słownik: