Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Wciąż mamy szansę na dofinansowanie fotowoltaiki

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania 567,5 mln zł.  Z wymienionej listy, 12 podmiotów otrzymało deklarację dofinansowania na łączną kwotę 135 816 048,45 zł. Pozostałe, w tym Gmina Jedlicze, znalazły się na liście rezerwowej. Sytuacja ta wynika z faktu, iż środki zaplanowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, okazały się skromniejsze niż ogromne zainteresowanie mieszkańców Podkarpacia. Po analizie dostępnych zasobów finansowych, Zarząd Województwa wybrał 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej. Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł. Pozwoli to na wybór kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej.  Dzięki tym przesunięciom Gmina Jedlicze ulokowała się ostatecznie na 8 pozycji z wysoką oceną 77,4 ptk, złożonego wniosku. Dodatkowo Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która trwa na ogół kilka miesięcy. Dla nas, mieszkańców Gminy Jedlicze oznacza to, że mimo przesunięcia w czasie, mamy dużą szansę na dofinansowanie i wykorzystanie w swoich gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii.

Słownik: