Poniedziałek 17 grudnia 2018
imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Rzeki karpackie - czysta Natura 2000

Uczniowie klas gimnazjalnych SP w Jedliczu włączyli się do realizowanego w Gminie Jedlicze projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”. Projekt jest kampanią edukacji ekologicznej dla społeczności znad Soły, Czarnej, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akcja ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec związanych z rzekami siedlisk i gatunków chronionych w ramach obszarów Natura 2000 poprzez wzrost wiedzy i świadomości w zakresie ich zagrożeń, a także korzyści dla społeczeństwa płynących z zachowania naturalnego charakteru rzek górskich.

W pierwszej fazie projektu uczniowie pogłębiali swoją wiedzę, rozwiązując ekologiczny konkurs, a w dniach 9 – 10.10.2017r. uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w formie warsztatów i zajęć terenowych w dorzeczu Jasiołki.  Pierwszy dzień szkolenia miał charakter teoretyczny i odbył się w sali Urzędu Miejskiego w Dukli. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć interesujące prezentacje multimedialne oraz spotkać się z przyrodnikami. W ten sposób poznali specyfikę rzek karpackich, poszerzyli swoje wiadomości o siedliskach nadrzecznych, gatunkach roślin i zwierząt, a także poznali gatunki obce i inwazyjne. Ponadto w praktyce nauczyli się rozpoznawać przedstawicieli fauny i flory. Tematyka szkolenia obejmowała również zagadnienia dotyczące zagrożeń i ochrony obszarów rzek górskich. Na koniec gimnazjaliści zostali przygotowani do pełnienia roli ankieterów i zaangażowani jako wolontariusze do akcji edukacyjno –  informacyjnej wśród społeczności gminy. Będzie to wkład młodych ekologów w szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony przyrody rzek karpackich.

Drugi dzień to zajęcia w dorzeczu Jasiołki. Uczniowie w praktyce zastosowali nabytą wiedzę, rozpoznając elementy doliny rzecznej, gatunki roślin czy tropy zwierząt. Nauczyli się również dokonywać pomiarów rzeki: szerokości, prędkości, pH, natlenienia, temperatury. Zajęcia w ciekawy sposób prowadzili pracownicy Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, rozbudzając w młodzieży zainteresowania badawcze oraz pokazując piękno i różnorodność najbliższego środowiska.

SP Jedlicze