Piątek 18 stycznia 2019
imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Nagrody dla Nauczycieli w Dzień Edukacji Narodowej

W Dzień Edukacji Narodowej Burmistrz Jolanta Urbanik wręczyła nagrody dla wyróżniających się pedagogów z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Jedlicze. Przyznane wyróżnienia są wyrazem wdzięczności za trud i zaangażowanie wykazywane w codziennej pracy z uczniami i wychowankami. Uczestnikami tej podniosłej uroczystości byli również Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Pan Piotr Woźniak oraz Radni Rady Miejskiej.

W tym roku nagrody otrzymali:

Agata Kazalska jest nauczycielem wychowania fizycznego. Pracuje w Szkole Podstawowej w Potoku, jej staż pracy to 23 lata. Dzięki swojemu zaangażowaniu i merytorycznym umiejętnościom przyczyniła się w czasie swojej pracy do osiągnięcia wielu sportowych sukcesów przez uczniów szkoły w Potoku. Jest opiekunką pocztu sztandarowego oraz szkolnego Koła PCK. Corocznie bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Pani Agata Kazalska dzięki swojej wytrwałej pracy cieszy się zasłużonym autorytetem zarówno wśród uczniów i rodziców jak i nauczycieli.

Jolanta Nikody jest nauczycielem wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki i muzyki w Szkole Podstawowej w Długiem, staż pracy 29 lat. W swej pracy pedagogicznej stosuje aktywizujące metody nauczania i technologię informatyczną. Rozwija zainteresowania i zdolności sportowe, a także wokalne uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych. Organizuje szkolne konkursy sportowe, przygotowuje uczniów i wyjeżdża z nimi na zawody z wielu dyscyplin sportowych. Jej podopieczni zdobywają wysokie miejsca i liczne nagrody na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym a także wojewódzkim. W ramach zajęć technicznych i techniki realizuje zagadnienia z wychowania komunikacyjnego, przygotowuje uczniów i przeprowadza egzamin na kartę rowerową.

Magdalena Och jest dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu, staż pracy 22 lata.  Pani Magdalena Och prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klas I – III oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W ramach pracy z uczniem zdolnym przygotowuje uczniów do konkursów recytatorskich. Rozwija zainteresowania uczniów na zajęciach koła plastycznego, dzięki temu uczniowie odnoszą liczne sukcesy. Nauczycielka aktywnie, z dużym zaangażowaniem włącza się we wszystkie przedsięwzięcia szkolne.

Agnieszka Okólska – Urban jest nauczycielem języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Moderówce, staż pracy 22 lata. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, co znajduje potwierdzenie w wynikach egzaminu zewnętrznego. Jej uczniowie osiągnęli wysoki 8 stanin z części humanistycznej – historia i wiedza o społeczeństwie egzaminu gimnazjalnego. Stara się rozbudzać zainteresowanie nauczanymi przedmiotami, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w konkursach. Organizuje konkursy szkolne opracowując regulaminy, pytania oraz zdobywając sponsorów nagród, a także organizuje lub współorganizuje uroczystości szkolne o charakterze patriotycznym.

Barbara Powtak – Bargieł jest nauczycielem w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu – Przedszkole Filialne w Potoku, posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Staż pracy w przedszkolu 28 lat. Pani Barbara w pracy z dziećmi podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone testami kompetencji oraz osiągnięciami wychowanków w konkursach. Zachęca dzieci do udziału w akcjach charytatywnych oraz rozwija uzdolnienia dzieci podczas prac z nimi, przygotowując wychowanków do konkursów. Wykazuje się również inicjatywą w zakresie współorganizowania imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla przedszkolnego, jak i lokalnego środowiska.

Edyta Styś jest dyplomowanym nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej w Jedliczu – staż pracy 19 lat. Od 2006 r. pełni funkcje wicedyrektora szkoły. Organizuje życie kulturalne szkoły, zabiegając o to, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie z rodzin najuboższych. Stosuje różnorodne i nowatorskie metody oraz formy pracy. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, a jej podopieczni zajmują wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, dba o promocje szkoły, redagując teksty na szkolną i gminną stronę internetową, czuwa także nad realizacją projektów edukacyjnych.

Beata Telesz jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje jako pedagog szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi. Jako pedagog szkolny systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Bierze aktywny udział w spotkaniach z rodzicami, przygotowuje prelekcje w oparciu o przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne. Prowadzi aktywnie zajęcia warsztatowe dla uczniów o charakterze zdrowotnym i profilaktycznym. Pani Beata Telesz współpracuje z wieloma instytucjami wspierając uczniów i pracę szkoły w procesie wychowywania.

Beata Wosiewicz jest dyplomowanym nauczycielem wychowania fizycznego z 16 – letnim stażem pracy. Swoje obowiązki dydaktyczno-wychowawcze wykonuje z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Zainspirowała wiele działań na rzecz podniesienia poziomu nauczania wf, podejmując różnego rodzaju działania innowacyjne. Wzorowo organizuje szereg imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym oraz rejonowym z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie. Jako nauczyciel wf, propaguje wśród uczniów zamiłowanie do sportu i zdrowego stylu życia. Wyniki pracy Pani Beaty przyczyniły się do zdobycia przez szkołę podstawową i gimnazjum tytułu jednej z najbardziej usportowionych szkół w powiecie i województwie podkarpackim w ostatnich dziesięciu latach.

ZEASiP Jedlicze