Czwartek 21 marca 2019
imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Porozumienie - projekt „Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci”

Gmina Jedlicze oraz partnerskie Miasto Svidnik ze Słowacji podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji mikroprojektu pn.: „Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa Przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Porozumienie jest wynikiem wspólnej pracy nad koncepcją i wnioskiem projektu. W wielokrotnych spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Gminy Jedlicze, Szkoły Podstawowej w Jedliczu, Miasta Svidnik i Základnej Śkoly Svidník. W prace włączyli sie osobiście Burmistrz Gminy Jedlicze - Jolanta Urbanik i Burmistrz Miasta Svodnik - Ján Holodňák. Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Jedlicze, odpowiedzialna za złożenie wspólnego wniosku o dofinanowansowanie. W ramach projektu w roku 2018 oraz 2019 zostanie zorganizowana wymiana polsko-słowacka i słowacko-polska dzieci w ramach Zielonej Szkoły oraz zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne związane z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedliczu. W efekcie realizacji projektu nastąpi integracja dzieci wokół polskiego i słowackiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wpłynie to między innymi na zacieśnienie przyjaźni polsko-słowackiej, dalsze budowanie pozytywnych relacji oraz wzajemną owocną współpracę.

Całkowity budżet mikroprojektu wynosi 117 172.50 € to jest 500 326.58 zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 99 596.61 € to jest 425 277.78 zł. Po naszej stronie przewidujemy kwotę 328 231.00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 278 996.35 zł, z budżetu państwa 16 411.53 zł, udział własny z budżetu Gminy Jedlicze 32 823.12 zł.

Porozumienie jest kontynuacją podjętej współpracy transgranicznej z Miastem Svidnik między innymi w zakresie wspólnego pozyskiwania środków pochodzących z Unii Europejskiej, wymiany doświadczeń między samorządami, oraz wymiany kulturalnej i sportowej.

Słownik: