Środa 19 grudnia 2018
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Optymalizacja pracy oczyszczalni

W okresie od października 2016r. do marca 2017r. przeprowadzona została przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Celem jej było uzyskanie podwyższonej redukcji biogenów. Było to konieczne ze względu na zaostrzenie wymagań ustawowych co do poziomu redukcji azotu ogólnego poniżej 15 mg N/l oraz fosforu ogólnego poniżej 2 mg P/l. Niespełnienie powyższych parametrów skutkowałoby zamknięciem oczyszczalni oraz nałożeniem dotkliwych kar za odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Dzięki przebudowie założone parametry zostały osiągnięte w miesiącu marcu bieżącego roku. Koszt prac wyniósł 2 107 733 zł. Założeniem przebudowy było nie tylko osiągnięcie wymaganych parametrów ale również utrzymanie ich przez cały okres pracy oczyszczalni, niezależnie od warunków pogodowych i temperatury zewnętrznej. Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie delegatura w Jaśle jako instytucję nadzorującą przestrzeganie jakości oczyszczonych ścieków potwierdziły, że wszelkie wymagane parametry dotyczące jakości oczyszczonych ścieków zostały osiągnięte i są utrzymane w czasie. Dla oczyszczalni ścieków w Jedliczu o parametrach charakterystycznych : Qd.śr – 1 650,0 m3/dobę, Qh.max. – 114,6 m3/h, Qr.max. – 602250,0 m3/rok, spełnione są wymagane parametry jakościowe oczyszczonych ścieków a mianowicie: BZT5 poniżej 25,0 mgO2/l, ChZTcr poniżej 125 mgO2/l, zawiesiny ogólne poniżej 35,0 mg/l, azot ogólny poniżej 15,0 mg N/l, fosfor ogólny poniżej 2,0 mg P/l. Są to parametry jakościowe jakie musi spełniać oczyszczalnia w aglomeracji powyżej 10 000 RLM, do której to grupy należy nasza oczyszczalnia obsługująca aglomerację o wielkości 11 137 RLM.

W związku z zaniedbaniem bieżącego utrzymania oczyszczalni w poprzednich latach, nakłady jakie zostały poniesione dla przywrócenia jej właściwych parametrów i efektywności procesu oczyszczania ścieków, począwszy od remontu rozpoczętego w październiku 2015r. do dnia dzisiejszego łącznie wyniosły 3 232 075 zł.

Słownik: