Wtorek 23 października 2018
imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Nabór na wolne stanowisko robotnicze

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-460 Jedlicze, ul. Marii Konopnickiej 10
ogłasza
Nabór na wolne stanowisko robotnicze

I. Nazwa stanowiska pracy: pracownik komunalny
II. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział usług komunalnych i transportu
III. Rodzaj umowy:

1) umowa na czas określony-na zastępstwo pracownika
IV. Wymagania od kandydatów:
1) co najmniej wykształcenie zasadnicze
V. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach  trudnych
2) sumienność
3) dyspozycyjność
4) umiejętność pracy w zespole
5) właściwa postawa etyczna, komunikatywność
6) umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
VI. Zakres obowiązków:
1) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy
2) prace w wykonywane w Dziale usług komunalnych i transportu związane z utrzymaniem czystości, porządku i pielęgnacją zieleni w zakresie działalności spółki.
VII. Wymagane dokumenty:
1) CV
2) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)
VIII. Termin, do którego należy składać dokumenty: 24 listopada 2017 roku, do godz. 12:00
IX. Miejsce składania dokumentów:
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. M. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze, pok. nr 5 – Sekretariat
X. Dodatkowe informacje:
1) umowa na okres próbny
2) skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
3) nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
4) oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
6) w przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze
7) oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane
8) z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie
9) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe będą wymagane od kandydatów, którzy zostaną o tym poinformowani telefonicznie
XI. Wymagana klauzula
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek” OFERTA PRACY – pracownik komunalny”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.)”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oświadczenie - PDF

Słownik: