Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

L sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się L sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 29 listopada 2017 r. na godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Zatwierdzenie protokołu Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 13 lipca 2017 r.
4.Zatwierdzenie protokołu Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu  27 lipca 2017 r. 
5.Zatwierdzenie protokołu Nr XLIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r.
6.Zatwierdzenie protokołu Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 2 października 2017 r. 
7.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobieszynie,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Długiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Długiem,
c) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Moderówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Moderówce,
d) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce, 
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarnowcu,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi,
h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edmunda Łozińskiego w Potoku,
i) zmieniająca uchwałę Nr LXXXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, 
j) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
k) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
l) zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024,
m) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrówka oraz Chlebna przysiółek Wądoły”,
n) zmiany uchwały nr XLIX/360/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”. 
8.Informacja o realizacji zadań oświatowych. 
9.Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
14.Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Woźniak

 

Słownik: