Poniedziałek 17 grudnia 2018
imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Dofinansowanie dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Sportu i Turystyki naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu „SPORT DLA WSZYSTKICH” zapraszam organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby sportowe itp.) z terenu Gminy Jedlicze, które w ramach działalności statutowej mają działania związane z upowszechnianiem sportu i rekreacji do wzięcia udziału w Programie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki tutaj.

Ponadto informacje na temat możliwości i zasad realizacji projektów w ramach tego naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu w pokoju nr 19 – Stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych.

Termin składania wniosków upływa 20 grudnia 2017 roku

Dofinansowanie zadań wynosi 80 %.

Wkład własny w wysokości 20 % mogą stanowić środki jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnionej infrastruktury na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub inne (w tym  w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia).

Zadania realizowane w ramach konkursu

 • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

Główne cele:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety:

 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

Burmistrz Gminy Jedlicze

Jolanta Urbanik

Słownik: