Wtorek 23 października 2018
imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

L sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

W dniu 29 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się L sesja Rady Miejskiej w Jedliczu zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Jedlicze.

Podczas sesji Rada jednogłośnie podjęła dwadzieścia uchwał w następujących sprawach:

 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobieszynie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Długiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Długiem,
 • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Moderówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Moderówce,
 • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
  w Żarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarnowcu,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi,
 • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edmunda Łozińskiego w Potoku,
 •  zmieniająca uchwałę Nr LXXXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
  29 października 2010 r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, 
 • uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
 • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrówka oraz Chlebna przysiółek Wądoły”,
 • zmiany uchwały nr XLIX/360/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 i 2019 rok na realizację Projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze”,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w Jaszczwi”,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie przetargowym,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku,
 • zmieniający uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze
  o charakterze użyteczności publicznej,
 • zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024.

Podczas sesji Dyrektor ZEASiP w Jedliczu przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Jedlicze, w której zawarte były między innymi dane dotyczące ilości uczniów w poszczególnych szkołach oraz etatów nauczycieli i pracowników obsługi, dochody i wydatki poniesione na szkoły. Przedstawione zostały wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych szkołach, a także działające na terenie szkół organizacje młodzieżowe, programy i konkursy realizowane przez placówki oświatowe, w których dzieci osiągają bardzo dobre wyniki. 

Słownik: