Niedziela 16 grudnia 2018
imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

LI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się LI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 grudnia 2017 r. na godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 13 października 2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 października 2017 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2017 na zimowe utrzymanie przejezdności dróg, dla których gmina Jedlicze jest właścicielem lub zarządcą w roku kalendarzowym 2018,
c) zmiany Uchwały Nr LXVI/420/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze,
d) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jedlicze oraz jej jednostkom organizacyjnym,
e) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Jedlicze,
f) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg,
g) dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
h) uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2018,
i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024,
j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2018 r.
6. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

Słownik: