Wtorek 26 maja 2020
imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego” w kolejnych szkołach w Gminie Jedlicze

W dniu 24 listopada 2017 r. Gmina Jedlicze złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych”, przygotowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Jest to drugi projekt w ramach ww. działania – w pierwszym z nich, realizowanym przez naszą gminę w tym roku w partnerstwie z Gminą Zarszyn, uczestniczą już szkoły podstawowe w Długiem i w Potoku.

Tym razem projektem zostaną objęte następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa im. W. Manierskiego w Jedliczu,
  2. Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Piotrówce,
  3. Szkoła Podstawowa w Dobieszynie,
  4. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jaszczwi,
  5. Szkoła Podstawowa w Moderówce,
  6. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Żarnowcu.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także rozwój ich kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej. W ramach projektu planowane są również szkolenia dla nauczycieli, dotyczące wykorzystania sprzętu TIK i rozwijania kompetencji informatycznych oraz stosowania aktywnych metod pracy z uczniami, takich jak metoda eksperymentu w praktyce nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Ponadto, w ramach projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne dla pracowni przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka).

Budżet projektu wynosi 1 237 849,85 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 1 175 957,32 zł, natomiast wkład własny Gminy Jedlicze (w formie niepieniężnej, stanowiącej rzeczywisty koszt eksploatacji sal udostępnionych na potrzeby kursów i warsztatów dla nauczycieli i uczniów) wynosi 61 892,53 zł.

Konkurs na dofinansowanie ww. projektu rozstrzygnięty zostanie w kwietniu 2018 r.