Środa 12 grudnia 2018
imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Budżet Gminy Jedlicze na 2018 rok uchwalony jednogłośnie

W dniu 28 grudnia br. odbyła się sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Radni jednogłośnie przyjęli siedemnaście projektów uchwał w następujących sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
 • zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017 - 2024,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2017 na zimowe utrzymanie przejezdności dróg, dla których gmina Jedlicze jest właścicielem lub zarządcą w roku kalendarzowym 2018,
 • zmiany Uchwały Nr LXVI/420/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze,
 • niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jedlicze oraz jej jednostkom organizacyjnym,
 • zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Jedlicze,
 • szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg,
 • dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania,
 • zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół w Jedliczu”,
 • dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,
 • ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze,
 • określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2018 r.,
 • uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2018,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024,
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcenia odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami” planowanego przez spółkę Raf – Ekologia w Jedliczu.

Rada Miejska w Jedliczu jednogłośnie 13 – za, przy 13 - osobowym składzie w chwili głosowania uchwaliła budżet Gminy Jedlicze na 2018 rok. Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 58 942 989,51 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 53 527 989,06 zł, oraz dochody majątkowe na kwotę 5 415 000,45 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 62 568 099,66 zł. W wydatkach wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 49 238 563,92 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 329 535,74 zł

Słownik: