Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Budujemy nowe targowisko

Inwestycje w targowiska przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów to zadanie własne gminy. Usytuowanie obecnego placu targowego oraz jego standard wymagają poprawy. Nowe targowisko powstanie w Jedliczu przy ulicy Sienkiewicza (w pobliżu obecnego placu), na działce gminnej obok budynku straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

W lutym br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony wyłaniający wykonawcę „Budowy ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”. Zostało nim konsorcjum: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Jedliczu, oraz Zakład Remontowo Budowlany Wiesław Markuszka z Jasła. Oferta konsorcjum, jako najniższa spośród 3 złożonych ofert wyniosła 2.224.994,87 zł. Było to trzecie postępowanie przetargowe. W pierwszym wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 2.262.520,28 zł. Ponieważ proponowana cena przekraczała wartość szacunkową zabezpieczoną w budżecie, tj. 1.673.305,75 zł, a nie było innych ofert porównawczych - postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ogłoszono drugi przetarg, który również został unieważniony, gdyż tym razem nie zgłosiła się żadna firma. W trzecim postępowaniu wystartowało trzech oferentów. Propozycje cenowe były zbliżone: 2.224.994,87 zł, 2.239.717,20 zł i 2.436.036,06 zł, co pokazuje ogólną tendencję wzrostu cen na rynku usług budowlanych i uzasadnia decyzję o zwiększeniu środków własnych, by móc wykorzystać pozyskaną przez gminę szansę wsparcia finansowego z funduszy zewnętrznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum JPGKiM Sp. z o.o. i ZRB W. Markuszka.

Dokumentacja Projektu opracowana została już w 2016 roku, aby Gmina mogła starać się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji, odzwierciedlona w kosztorysach, opartych na aktualnych w roku 2016 cenach branżowych wynosiła 1.671.434,92 zł. Wniosek został złożony na początku roku 2017, a już 3 listopada 2017 r. Burmistrz Jolanta Urbanik podpisała umowę o dofinansowanie pozyskując niemal maksymalną pulę środków możliwych do zdobycia, tj. 999.274,00(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wysokość dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1 mln. zł).

Ponieważ dofinansowanie następuje po realizacji inwestycji, w budżecie należy zabezpieczyć pełną kwotę. W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w Jedliczu 16 marca br. zabezpieczono dodatkowo 560.000,00 zł, czyli do kwoty najniższej oferty przetargowej, tj. 2.224.994,87 zł. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia to sierpień br.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie nowoczesny plac targowy, w 50 % zadaszony, oświetlony, utwardzony kostką brukową, ogrodzony, z zapleczem sanitarnym. Projekt przewiduje likwidację barier architektonicznych i przez to dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Targowisko będzie wyposażone w instalację odnawialnego źródła energii, które zapewni pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną. Ponadto dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowników powstanie parking, oraz zostanie przebudowana – poszerzona i wyposażona w chodnik droga dojazdowa, która zarazem stanowi dojazd do oczyszczalni ścieków, remizy OSP i pogotowia ratunkowego.

Łączne planowane nakłady to 2.224.994,87 zł, przy czym ze środków własnych gminy 1.225.720,87 zł, zaś pozyskane dodatkowe środki unijne to 999.274,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie - PDF