Sobota 19 stycznia 2019
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

LIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W piątek 16 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się LIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Rada Miejska w Jedliczu podjęła uchwały w następujących sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,

- zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024,

- zaciągnięcia w 2018 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- utworzenia Samorządowego Żłobka w Jedliczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze,

- ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Jedliczu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze,

- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Jedlicze,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku,

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2018 rok,

- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze,

- zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/270/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/342/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

- zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmienionych Uchwałą Nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,

- podziału Gminy Jedlicze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Jedlicze.  

Słownik: