Czwartek 23 maja 2019
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

LVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się LVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 8 lutego 2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 marca 2018 r.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 13 kwietnia 2018 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za 2017 rok, - zapoznanie się z treścią uchwały składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Burmistrza Gminy Jedlicze z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za 2017 r.,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za 2017 rok,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
b) zapoznanie się z treścią uchwały składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Jedlicze,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlicze na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024,
b) zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Moderówka na terenie Gminy Jedlicze do kategorii drogi gminnej,
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz dz. o nr 39 w m. Łubno Opace,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie przetargowym,
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
f) określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jedlicze w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
g) zmieniający uchwałę Nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
i) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na wykonanie zadania pn. „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jedliczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlicze”,
J) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,
k) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2017.
9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze za 2017 rok. 11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za 2017 rok.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
13. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Zakończenie sesji.

 

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że przebieg sesji Rady Miejskiej w Jedliczu jest rejestrowany i utrwalany w technice cyfrowej w zakresie obrazu i dźwięku.

Każda osoba uczestnicząca w sesji Rady Miejskiej w Jedliczu, uczestnicząc w w/w sesji wyraża zgodę na wykorzystanie Jej danych osobowych w postaci wizerunku, wypowiedzi oraz innych podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. U.E. z 2016 r. poz. 4.5, zwanym dalej rozporządzenie RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych ciążących na Gminie Jedlicze.

Jednocześnie informuje się, że administratorem danych osobowych osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Jedliczu jest Burmistrz Gminy Jedlicze.

Ponadto, informuje się, że osobom uczestniczącym w sesji przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniu RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem RODO, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie w/w oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jednocześnie informuje się, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie informuje się, że uczestnictwo w sesji stanowi wyrażenie zgody na wykorzystanie dóbr osobistych osoby uczestniczącej w sesji w postaci wizerunku i wypowiedzi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych ciążących na Gminie Jedlicze.

Słownik: